Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Ирина Николова Станева

главен асистент, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: агрохимия, минерално хранене и торене на овощните култури, фертигация