Изследователи - Секция Воден режим и минерално хранене

Куман Смилков Куманов
професор, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Системи и технологии за напояване на овощни култури, микронапояване, воден режим на почвата и растенията, фертигация, хербигация, водни зависимости в системата почва-растение-атмосфера, методология на планирането и управлението на поливния процес, устойчиво земеделие и екологично производство на плодове.

Ирина Николова Станева
главен асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: агрохимия, минерално хранене и торене на овощните култури, фертигация

Георги Димитров Корнов
главен асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Технологии за отглеждане на ягодоплодни култури; напояване и химигация на овощните култури;аграрикономика.