Изследователи - Секция Воден режим и минерално хранене

Георги Димитров Корнов

главен асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Технологии за отглеждане на ягодоплодни култури; напояване и химигация на овощните култури;аграрикономика.