Изследователи - Секция Воден режим и минерално хранене

Ирина Николова Станева

главен асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: агрохимия, минерално хранене и торене на овощните култури, фертигация