Научен съвет

НАУЧЕН СЪВЕТ
НА ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

 

Име

Презиме

Фамилия

Академична длъжност

Научна степен

Научна специалност

Шифър на проф. направление

 Месторабота
1 Аргир Тодоров Живондов проф. д-р Селекция и семепроизводство на културните растения 6.1 ИО
2 Валентина  Бончева Божкова проф. д-р Селекция и семепроизводство на културните растения –вощарство) 6.1 ИО
3 Куман  Смилков Куманов проф.  д-р  Овощарство 6.1  
ИО

4 Стефан Иванов Гандев проф. дн Овощарство 6.1  
ИО

5 Христина Якова Кутинкова проф. д-р Растителна защита ентомология 6.2 ИО
6 Веселин Александров Арнаудов доц. д-р Растителна защита ентомология 6.2 ИО
7 Заря Василева Ранкова проф. д-р Растителна защита хербология 6.2 ИО
8 Лиляна Руменова Начева доц. д-р Физиология на растенията 4.3 ИО 
9 Снежана Атанасова Милушева доц. д-р Растителна защита вирусология 6.2 ИО 
10 Кольо Кънчев Колев доц. д-р                   Овощарство                             6.1 ИО
11 Даниела Ганева Ганева доц. д-р Селекция и семепроизводство на културните растения 6.1 ИЗК

Използвани съкращения:
ИО – Институт по овощарство
ИЗК - Институт по зеленчукови култури "Марица"