Секция - Растителна защита

Ние разработваме и внедряваме научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съзвучие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове. Сред основните области на изследване са:
  • интегрирана и биологична растителна защита;