Изследователи - Секция Селекция и генетични ресурси

Мариета Костадинова Нешева

асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: