Секция Размножаване отглеждане и биотехнологии

Ние разработваме и внедряваме научнообосновани технологии за отглеждане на овощните култури в съзвучие с принципите на устойчивото земеделие и екологичното производство на плодове. Сред основните области на изследване са:
  • схеми на засаждане и архитектура на овощното дърво в зависимост от хабитуса на растеж и плододаване;