Изследователи Секция Растителна Защита

Заря Василева Ранкова
  доцент, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Системи за поддържане на почвената повърхност, контрол на плевелната растителност, интегрирани системи за борба с плевелите, хербициди, хербигация, фитотоксичност, косвена вреда от заплевеляване.

Христина Якова Кутинкова

      професор, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Феромонна комуникация, биологичен контрол, ябълков плодов червей, листоминиращи молци, интегрирана растителна защита


   

Веселин Александров Арнаудов

  доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: интегрирана растителна защита при овощните, биологичен контрол на тетраниховите акари по овощните, страничен ефект на пестицидите върху полезната ентомо- и акарофауната, ефикасност на пестицидите върху икономически по-важни неприятели на овощните култури, сортова чувствителност към икономически по-важни болести и неприятели на овощните култури.

   
Снежана Атанасова Милушева
  доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителна вирусология. Вирусни и вирусноподобни болести по овощните култури.


 
Ваня Илиева Акова
гл.асистент, доктор

   
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС -  Eкология и опазване на екосистемите - химия на пестициди, контейнерно отглеждане на овощни видове.


Дияна Василева Панайотова
   асистент
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: интегрирана растителна защита при овощните, контрол на болести при овощни, сортова чувствителност към огнен пригор 
Десислава Росенова Стефанова
асистент

    ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: