Изследователи Секция Растителна Защита

Дияна Василева Панайотова

   асистент
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: интегрирана растителна защита при овощните, контрол на болести при овощни, сортова чувствителност към огнен пригор