Researchers Plant Protection

Заря Василева Ранкова
  доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Системи за поддържане на почвената повърхност, контрол на плевелната растителност, интегрирани системи за борба с плевелите, хербициди, хербигация, фитотоксичност, косвена вреда от заплевеляване.


 
Христина Якова Кутинкова
доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Феромонна комуникация, биологичен контрол, ябълков плодов червей, листоминиращи молци, интегрирана растителна защита


Снежана Атанасова Милушева
  доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителна вирусология. Вирусни и вирусноподобни болести по овощните култури.


 
Vanya Ilieva Akova
       

Assistant professor, PhD


   

  • e-mail:vannnia85@abv.bg
  • curriculum vitae
  • research projects
  • publications

 

Дияна Василева Панайотова
   асистент
  • e-mail:      
  • автобиография
  • научноизследователски проекти
  • публикации
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: интегрирана растителна защита при овощните, контрол на болести при овощни, сортова чувствителност към огнен пригор