Автобиография Ваня Акова

Творческа автобиография

на

гл. ас. д-р Ваня Илиева Акова

 

Име, презиме, фамилия:

Ваня Илиева Акова                                   

Образование и специалност:

2008- 2009 г.- Магистър, Специалност: Екология на селищни системи, Аграрен Университет- Пловдив

2004- 2008 г.- Бакалавър, Специалност: Екология и опазване на околната среда, Аграрен Университет- Пловдив

Научни степени и академични длъжности:

07.2017 г. до сега: главен асистент- Институт по овощарство- Пловдив
06.2016 г. - 06.2017г: асистент- Институт по овощарство- Пловдив
2011- 2014 г. - Доктор, 
Специалност: Екология и опазване на екосистемите (Екохимия на тежките метали), Аграрен Университет- Пловдив

Научна специалност и научно направление:

Научна специалност: 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите

Научно направление: 4.4 Науки за земята

Владеене на чужди езици

 

Английски език

Възможности за работа със съвременни информационни технологии:

•           мултимедийни презентации: Power Point

•           текстообработка: MS Word

•           електронни таблици: MS Excel

•           операционни системи: DOS, Windows

Общ брой научни публикации

11

Общ брой цитирания

22

Брой ръководства и участия в научни проекти

Брой ръководства- 1

Брой участия- 3

Награди, грамоти, дипломи

2007- 2009 г. Допълнителна професионална квалификация- Външно и вътрешно озеленяване и дизайн, Аграрен Университет- Пловдив, Център за продължаващо обучение

2003- 2004 г.  Допълнителна професионална квалификация-Специалност: Компютърни технологии, Технически Университет- София

Общ трудов и общ научен стаж (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

07.2017г до сега: главен асистент- Институт по овощарство- Пловдив
06.2016г- 06.2017г: асистент- Институт по овощарство- Пловдив