Автобиография Йонко Йончев

Име:

Йончев, Йонко, Георгиев

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

тел:

+359 32 69 23 49

E-mail:

instov@abv.bg

Образование:  Пловдивски Университет „ Паисий Хилендарски“

1995 – 2000 г. Висше, Магистър, Биологически факултет, специалност  „Растителни биотехнологии“.

Чужди езици:  Английски, Руски

Научни степени:  

2015 г. – Присъждане на образователна и научна степен „ доктор“ по професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност 04.01.10. – Растителна защита (вирусология).

Заемани административни и научни длъжности:

2003 – 2020 г. Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково. Отдел „ Агротехника и растителна защита“.

Длъжност – гл. асистент

17. 09. 2020г. – до момента, Институт по овощарство гр. Пловдив

Длъжност – асистент , гл. асистент в отдел отдел „ Агротехника и растителна защита“ Институт по овощарство гр. Пловдив

Член на Международни комисии и Научни и Консултативни съвети

Области на професионален интерес (ключови думи): Растителна вирусология, диагностика и епидемиология на растителни вируси от групите Potyvirus, Tobamovirus, Tospovirus, Trichovirus, Ilarvirus, Nepovirus, Foveavirus и Capillovirus, причиняващи икономически важни вирусни заболявания. Биологични методи за борба с вирусни заболявания.

Специализации (от дата до дата, институция, страна):

Членство в научни и професионални организации:

НТС-гр. Пловдив

Участие в редакционни колегии на научни списания

-         

Рецензии на статии в наши и международни научни списания:

Рецензии на дисертации, хабилитации и технологии:

Научни проекти:

Общо - 11

Национални – 11

Към Селскостопанска академия: 8 броя.

С външно финансиране : 3 броя.

Международни -

Публикации

Общ брой – 44

От тях 15 броя - по Web of Science и Scopus

Цитирания:

Общо – открити 39 броя до момента

От тях 29 в списания по Web of Science и Scopus

Член на научни и организационни комитети на международни форуми

Организатор на международни форуми:

Създадени сортове и технологии

Получени научни награди