Автобиография Мариета Нешева

Творческа автобиография

на

ас. Мариета Костадинова Нешева

Име, презиме, фамилия:

Мариета Костадинова Нешева

Служебен адрес:

Остромила 12, гр. Пловдив, България

Образование и специалност:

Магистър, специалност Растителна защита

Научни степени и академични длъжности:

асистент

Научна специалност и научно направление:

Владеене на чужди езици

(в шестобална система):

Английски език - 6

Възможности за работа със съвременни информационни технологии:

MS Office

Общ брой научни публикации

6

Брой ръководства и участия в научни проекти

Участие в проекти:

  • № М 06/1/ „Агробиологични проучвания на новата сливова подложка ‘Docera 6’, с оглед намаляване разпространението на вируса на шарката в овощните градини на България“
  • Р 148 „Оценка и управление на нови генетични ресурси от слива и кайсия и селекция насочена към устойчивост на шарка“
  • ПОЗМ 2015 „Преждевременно загиване на дърветата на овощните култури – етиология, фактори, и възможности за контрол“

Общ трудов и общ научен стаж (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

От 02/02/2014 до 18/05/2014 – агроном в Институт по Овощарство – гр. Пловдив

От 18/05/2014 до момента – асистент в Институт по Овощарство – гр. Пловдив