Автобиография Наталия Димитрова

Творческа автобиография

на

Асистент, Магистър, Наталия Георгиева Димитрова

(научно звание, научна степен, име презиме и фамилия)

Име, презиме, фамилия:

Наталия Георгиева Димитрова

Образование и специалност:

Висше, Агрономство (Растителни биотехнологии)

Научни степени и академични длъжности:

Асистент, Докторант

Научна специалност и научно направление:

Растителни биотехнологии;

Растителни, клетъчни и тъканни култури на овощни и дървесни видове

Владеене на чужди езици

(в шестобална система):

Английски език - 5

Полски език - 6

Възможности за работа със съвременни информационни технологии:

Микроскоп, спектрофотометър, pH-метър, Работа с Word, Excel, Power Point, SPSS, Internet

Дългосрочни специализации и научен опит в чужбина (от дата до дата, институция, страна):

м. октомври 2015 г. до м. януари 2016 г.

Проведена практика по секторна програма "Еразъм+" в Западнопомерански технологичен университет в гр. Шчечин, Полша.

Общ брой научни публикации

3

Общ брой цитирания

1

Участия в научни проекти

Две участия в научни проекти

Педагогическа дейност (общ хорариум в академични часа)

30 часа  упражнения по дисциплината „Физиология на растенията“ с II курс, специалност „Полевъдство“ в Аграрен Университет.

Общ трудов и общ научен стаж (Институция, позиция, срок – от месец. година. до месец. година.):

Общ трудов стаж – 4 г.  6 м. 23 дни

Общ научен стаж – Институт по овощарство, асистент, от 01.12.2016 до - момента