Автобиография - Ирина Николова Станева

АВТОБИОГРАФИЯ

Име:

Ирина Николова Станева

Служебен адрес:

Домашен адрес:

тел:

+359 32 69 23 49

тел: 

0898410209

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

tsarewa@abv.bg

Образование:

1995 – 1999г., Магистър, Химия, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"


Чужди езици:

Английски език

Научни степени:

Институт по овощарство-Пловдив, Доктор - 2015г.

Заемани административни и научни длъжности:

Институт по овощарство-Пловдив, Асистент -2003-2010г.

Институт по овощарство-Пловдив, Гл. асистент от 2010 г.

Институт по овощарство-Пловдив, Доктор от 2015г.

Институт по овощарство-Пловдив, Доцент, от 2018г. – до момента

Член на Международни комисии и Научни и Консултативни съвети

Области на професионален интерес (ключови думи):

Агрохимия, минерално хранене, листна диагностика, овощни култури

Специализации (от дата до дата, институция, страна):

Италия, Лаборатория по химия при Университет „Сапиенца“ – Рим, и Лаборатория по биология при Изследователски институт по овощарство –Рим, 2008, 4 месеца

Испания, Проведена мобилност по програма „Еразъм +“ в Институт по природни ресурси и агробиология – Севиля (IRNAS), 11.06.2017- 17.06.2017

Членство в научни и професионални организации:

Член на Сдружение на научно-техническите съюзи, Пловдив

Член на Експертен съвет по "Овощарство и лозарство" към ССА

Участие в редакционни колегии на научни списания

-         

Рецензии на статии в наши и международни научни списания: 4

Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS), Bulgarian Journal of Crop Science, сборник на докладите научно-техническа конференция с международно участие Eкология и здраве“

Рецензии на дисертации, хабилитации и технологии:

Рецензент за придобиване на академична длъжност „Професор“- 1 бр.

Научни проекти:

Общо - 32

Национални - 27

Международни - 5

Публикации

Общ брой – 73

61 по Web of Science и Scopus

Цитирания:

Общо – 85

-          47 в списания по Web of Science и Scopus

Член на научни и организационни комитети на международни форуми

Организатор на международни форуми:

Създадени сортове и технологии

Получени научни награди

2014 – Диплом, Победител в Конкурс за иновации на Международен Панаир – Пловдив, в раздел «Технологии за растениевъдството» като член на научния колектив, разработил „Технология за интензивно отглеждане на череши“