Научно изследователски проекти Десислава Стефанова

Ръководство и участие в научни и научно-приложни проекти

на Десислава Росенова Стефанова

Проекти към ССА

Изпълнител:

ПОЗМ 237 Тема: Екологично отглеждане на праскови, кайсии и сливи.

Ръководител: Доц. д-р Заря Ранкова

Срок: 2017-2020 год.