Новини и събития

Новини и събития

Конкурс за главен асистент

5.4.2021 г. 15:44:58
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр:
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология)