Новини и събития

Новини и събития

Обява

24.4.2023 г. 10:48:18

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) на ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО, с ЕИК/ БУЛСТАТ 115602786,с адрес: гр. Пловдив, ул.“Остромила“ 12

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд на Института по овощарство гр. Пловдив“

За контакти проф. дн Стефан Гандев; Остромила 12, 4004 Пловдив;

Телефон за връзка: 0887704975

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ ПЛОВДИВ,

Адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, п.к. 4018; e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС