Новини и събития

Новини и събития

Обява конкурс асистент

18.9.2023 г. 14:00:22

О б я в а

Институт по овощарство - Пловдив, обявява конкурс за заемане на академична длъжност АСИСТЕНТ по професионално направление 3.8 Икономика.

Изисквания към кандидатите:

Образователно-квалификационна степен „магистър” или докторант, отчислен с право на защита.

Успех от висше образование – минимум 4,50.

Необходими документи:

  1. Заявление до Директора на Институт по овощарство-Пловдив;
  2. Автобиография;
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложението - „бакалавър”;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование с приложението - „магистър”;
  5. Копие на диплома за образователна и научна степен „доктор“ (ако има такава);
  6. Заповед за отчисляване от докторантура с придобито право на защита (ако има такава);
  7. Медицинско свидетелство;
  8. Свидетелство за съдимост;
  9. Публикации и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидатите в научната област (ако има такива).

Стартова основна заплата 1560 лв.

Срок за подаване на документи: 27.09.2023 г.

Контакти:

Институт овощарство-Пловдив

гр. Пловдив, ул. Остромила №12,

тел. 032/69 23 49, e-mail: instov@abv.bg