Новини и събития

Новини и събития

Проведена конференция

10.1.2009 г. 13:56:00
През 2008 година се навършиха сто години от рождението на големия български учен и преподавател в областта на овощарството проф. Велко Велков. На 20 ноември тази година Институтът по овощарство -Пловдив отбеляза събитието с организиране и провеждане на Юбилейна научна конференция, която се проведе в Дома на науката и техниката -Пловдив. На юбилейното честване присъстваха колеги и съратници на творческата кариера на проф. Велков. Представен беше исторически доклад за живота и делото на големият български учен, като се изтъкнаха приносите му за развитието и утвърждаването на преподавателската и научно-изследователска работа в областта на овощарството.


На пленарната сесия бяха представени два пленарни доклада, касаещи опазването и съхранението на растителните генетични ресурси и развитието на овощарската наука през последните сто години.


Работата на конференцията протече в две тематични направления: 1. Селекция, генетични ресурси и биотехнологии; 2.Технологии за отглеждане на овощните растения;

Представени бяха над 60 научни разработки като доклади и постери в областта на селекцията и технологиите на отглеждане на растениевъдната продукция. На конференцията взеха участие, научни работници от областта на овощарството, представители на Аграрен университет- Пловдив, Лесотехнически университет- София, Тракийски университет -Стара Загора, институт по генетика-София и голям брой научни работници от институтите в системата на ССА.

Материалите, представени на конференцията са предадени за публикуване в сп. Растениевъдни науки.