търгове

8.1.2024 г. 11:25:05

   „ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО“ – ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д
NoРД04-46/23.07.2024 г.

 На основание  чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 43 от ППЗДС, с цел експлоатацията на сградния фонд,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост чрез търг с явно наддаване при следните условия:

  1. Обект, който се дава под наем – производствено-складова база:

Сграда 56784.13.28.1-склад с застроена площ 78 кв.м., брой етажи-1

Сграда 56784.13.28.4-склад с застроена площ 586 кв.м., брой етажи-1

Сграда 56784.13.28.2-склад с застроена площ 75 кв.м., брой етажи-1

Три селскостопански сгради и прилежащи площи в размер на 2000кв.м или части от тях, находящи се в недвижим имот с идентификатор 56784.13.28, гр. Пловдив, местност „ЛАНДОС“ , с обща площ от 12090кв.м.

      2. Предназначение на обекта: Имотът ще се ползва за производство в селско стопанство.

      3. Срок за отдаване под наем на обекта: 7 (седем) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

 „ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО“ – ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д
NoРД04-45/23.07.2024 г.

 На основание  чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 43 от ППЗДС, с цел експлоатацията на сградния фонд,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост чрез търг с явно наддаване при следните условия:

   1. Обект, който се дава под наем – сграда с идентификатор 56784.387.4.16 – агрохимия – листна диагностика, ЗП от 336 кв.м, триетажна, масивна конструкция, построена към 1978 г. находяща се в ПИ 56784.387.4, гр. Пловдив, ул. „Остромила“ № 12.

      2. Предназначение на обекта: Имотът ще се ползва за обслужващи дейности.

      3. Срок за отдаване под наем на обекта: 7 (седем) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.