Новини и събития

Новини и събития

търг сграда с идентификатор 56784.387.4.9 – експериментална работилница

21.9.2023 г. 14:52:07

                                    „ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО“ – ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д
No РД04-29/21.09.2023 г.

 На основание  чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 43 от ППЗДС, с цел експлоатацията на сградния фонд,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост чрез търг с явно наддаване при следните условия:

   1. Обект, който се дава под наем – сграда с идентификатор 56784.387.4.9експериментална работилница, ЗП от 441 кв.м, едноетажна, масивна конструкция, построена към 1970 г. находяща се в ПИ 56784.387.4, гр. Пловдив, ул. „Остромила“ № 12.

      2. Предназначение на обекта: Имотът ще се ползва за обслужващи дейности.

      3. Срок за отдаване под наем на обекта: 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

      4. Специални изисквания към участниците: До участие в търга се допускат
всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и обектът ще се ползва за обслужващи дейности.

       5. Начална тръжна цена: Едномесечна наемна вноска в размер на 1000 (хиляда) лева, без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода и други.
       6. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 500 (петстотин) лева, която се внася най - късно до изтичане на срока за подаване на заявлението по сметка на „ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО“ - Пловдив или на място в Института по овощарство.:
БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG 57
UNCR75273154591701

БАНКОВ КОД BIC: UNCRBGSF Уникредит Булбанк АД

            Цена тръжна документация: 100 (сто) лв.

        7. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:
- в 14 (четиринадесет) дневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, същият внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметката на института, която обезпечава изпълнението на договора:
БАНКОВА СМЕТКА IBAN: BG57
UNCR75273154591701
БАНКОВ КОД BIC:
UNCRBGSF Уникредит Булбанк АД
 - наемната цена се заплаща за всеки месец в срок до 5 (пет) дни от получаване на фактура от наемодателя, която се издава до 5-то число на текущия месец, по посочената сметка.
- консумативните разходи за ел. енергия, вода и др. свързани с функциониране на обекта се заплащат от наемателя, в 5 (пет) дневен срок след получаване на фактура от наемодателя или по неговата открита партида.
Разходите за електроенергия и други се определят чрез съответните контролни измервателни уреди, които се поставят за сметка на наемателя.
         8. Оглед на обекта се извършва  само след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа.
         9. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на института. Срокът за подаване на заявленията е до 14.00 часа на 27.10.2023 г.
        10. Търгът ще се проведе на 31.10.2023 г. от 10.00 часа в сградата на
„ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО“ – ПЛОВДИВ гр. Пловдив, ул. „Остромила“ № 12.


ІІ. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот публична държавна собственост, представляващ:

Сграда с идентификатор 56784.387.4.9експериментална работилница, ЗП от 441 кв.м, едноетажна, масивна конструкция, построена към 1970 г., находяща се в ПИ 56784.387.4, гр. Пловдив, ул. „Остромила“ № 12.

  ІІІ. Определям състава на комисията по провеждане на търга, както следва:

ІV. Обявата за търга да се публикува в един ежедневник най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявления за участие.
Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в 3 (три) дневен срок от издаването й на видно място в сградата и на интернет страницата на института.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ПРОФ. ДН СТЕФАН ГАНДЕВ

Директор