Публикации Ваня Акова

СПИСЪК

на научните публикации

на

гл. ас. д-р Ваня Илиева Акова

1. Акова, В. 2014. Влияние на органични почвени мелиоранти върху усвояването на макро- и микроелементи от сафлор ( Carthamus tinctorius L.). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен“ Доктор“, Пловдив, 2014.

2. Ангелова, В., Перифанова- Немска, М., Узунова, Г., Иванов, К., Иванова, В. 2011. Усвояване на Pb, Cu, Zn и Cd от сафлор, отглеждан върху замърсени с тежки метали почви. Научна конференция Русенски Университет, 28-29 октомври 2011, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/1.2/1.2-18.pdf

3. Angelova, V., Ivanova, R., Ivanov K., Perifanova- Nemska, M., Uzunova, G., Ivanova, V. 2011. The effect of organic amendments on uptake on heavy metals on safflower (Carthamus tinctorius L.) 6th Sуmposium on recycling technologies and sustainable development, Soko banja, 18- 21 September, Serbia.

4. Ангелова, В., Перифанова – Немска, М., Узунова, Г., Иванова, Р., Тодоров, Ж., Иванов, К., Иванова, В. 2011. Усвояване на Pb, Cu, Zn и Cd от рапица, отглеждана върху замърсени с тежки метали почви. Научни трудове, Университет по хранителни технологии - Пловдив, том LVIII, кн.2, 451-456, 2011.

5. Akoвa, В., Ангелова, В., Перифанова–Немска, М., Иванова, Р., Тодоров, Ж., Узунова, Г., Иванов, К. 2012. Възможности за отглеждане на сафлор (Carthamus tinctorius L.) върху замърсени с тежки метали почви. Аграрни науки, Година IV, Брой 11, 171 -176, 2012, http://www.au-plovdiv.bg/cntnr/AI/agricultural_sciences_11.pdf

6. Angelova, V., Akova, V., Artinova, N., Ivanov K. 2013. Тhe effect of organic amendments on availability of heavy metals in contaminated soils. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, vol.7, Part 3, 163-178, ISBN 133 2563, http://www.scientific-publications.net/download/ecology-and-safety-2013-3.pdf

7. Angelova, V., Akova, V., Artinova, N., Ivanov, K. 2013. The effect of organic amendments on soil chemical characteristics. Bulgarian Journal of  Agricultural Sciense, 19 (5): 958-971.(IF=0,14) , http://www.agrojournal.org/19/05-10.pdf

8. Angelova, V. R., Akova, V. I., Ivanov, K. I., Licheva, P. A. 2014. Comparative study of titrimetric methods for determination of organic carbon in soils, compost and sludge. Ecology & Safety, ISSN 1314-7234 (online), 8, 430-440, http://www.scientific-publications.net/en/article/1000115/

9. Angelova, V., Akova, V., Ivanov, K. 2014.The effect of organic amendments on the chemical composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) meal. Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety Volume 8, 441- 453,. ISSN 1314- 7234 (Online). http://www.scientific-publications.net/en/article/1000116/

10. Angelova, V.R., Akova ,V.I., Krustev, S.V., Ivanov, K.I. 2015. Potential of Safflower (Carthamus tinctorius L.) for Phytoremedation of Soils Contaminated with Heavy Metals. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering Vol:9, No:6, 2015. http://waset.org/publications/10001509/potential-of-safflower-carthamus-tinctorius-l.-for-phytoremedation-of-soils-contaminated-with-heavy-metals

в доклади от международни форуми, публикувани в резюме

Angelova, V., Akova, V., Ivanov, K., Perifanova-Nemska, M., Uzunova, G. 2012. Potential of Safflower (Carthamus tinctorius L.) for Phytoremediation of Soils Contaminated with Heavy Metals. 9 th International Phytotechnology Society (IPS), Hasselt University, Belgium, 11 - 14 September, 2012, Poster Field Projects 01, p. 367.