Публикации Мариета Нешева

СПИСЪК

на научните публикации

на ас. Мариета Костадинова Нешева

Автореферат

а. в наши и международни списания с импакт фактор(Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS)    

  1. Snezhana MILUSHEVA, Valentina BOZHKOVA, Fabienne MOREAU, Vasiliki EVANGELOU, Marieta NESHEVA (2016) Screening of apricot hybrids for resistance to Plum pox virus, Acta horticulturae ,June 2017; DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1163.4

б. в международни списания

в. в български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

  1. Marieta Nesheva “Leaf and fruit trait inheritance in offspring of parent combination Harlayne х Harcot” Collection of reports from the XI scientific conference with international participation "Ecology and Health 2016":188-195
  2. Bozhkova, V., and M. Nesheva. "Some results of evaluation of new-introduced apricot cultivars under conditions of Plovdiv region." Agricultural Science and Technology 8.3 (2016): 262-265.
  1. Nesheva, M and V. Bozhkova. Apricot fruit traits inheritance in offspring of the parental combination ‘Modesto ‘х ‘Harcot ‘. Journal of bioscience and biotechnology, special edition/online (2017) pp. 39-42.
  2. Bozhkova, V., and M. Nesheva Investigation of the rootstocks ‘Docera 6‘,‘Garnem‘ and ‘Greenpac‘ in nursery. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans vol. 20 (2017): 328-335

г. доклади, публикувани в сборници от международни форуми

д. доклади, публикувани в сборници от национални научни форуми с международно участие

e. раздели в монографии

ж. раздели в книги, отпечатани в чужбина

з. доклади на международни форуми, публикувани в резюме

и. научно-популярни статии

  1.  Валентина Божкова, Мариета Нешева,(2017),Проучване на подложките Доцера 6, Гарнем и Гриинпак в питомник. Земеделие плюс, стр. 31-32

к. брошури

л. технологии и сортове

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Публикации общо

1. Автореферат

2. в наши и международни списания с импакт фактор(Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS)

1

3. в международни списания

4. в български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

4

5. доклади, публикувани в сборници от международни форуми

6. доклади, публикувани в сборници от национални научни форуми с международно участие

7. раздели в монографии

8. раздели в книги, отпечатани в чужбина

9. доклади на международни форуми, публикувани в резюме

10. научно-популярни статии

1

11. технологии

12. нови сортове