Публикации Наталия Димитрова

СПИСЪК

на научните публикации

на ас. Наталия Димитрова

 

а. в наши и международни списания с импакт фактор(Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS)          

1. Dimitrova N., L. Nacheva and M. Berova,  2016. Effect of meta-Topolin on the shoot multiplication of pear rootstock OHF-333 (Pyrus communis L.). Acta Scientiarum Polonorum - Hortorum cultus 15 (2), 43-53. (IF2014 0.552)

б. в български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

2. Димитрова Н., Л. Начева, М. Берова, 2015. Възможности за използване на съдове с газопроницаемо покритие за in vitro култивиране на круша (Pyrus сommunis L.). Научни трудове, т. LIX, кн. 4, 2015г. Юбилейна научна конференция „70 години Аграрен университет - традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес”, 29-31 октомври, гр. Пловдив.

3. Димитрова Н., Л. Начева, М. Берова, 2017. Оптимизиране аклиматизацията на микроразмножени крушови растения (Pyrus communis L.) чрез прилагане на нови биостимулатори с естествен произход. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 20 (1), 296-305.

в. участие в международни форуми

4. Dimitrova N., А. Telesiński, P. Cegielska, M. Stręk, M. Płatkowski, P. Ptak, M. Berova, L. Nacheva, M. Mikiciuk, 2016. Ecotoxicological effect of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) on soil and plant biochemical parameters”. II International Conference “Human Ecology” Szczecin 9-10 June, Poland.

г. национални научни форуми с международно участие

5. Димитрова Н., Л. Начева, М. Берова, 2017. Директно вкореняване и аклиматизация на in vitro микроразмножени резници от крушовата подложка OHF-333 (Pyrus communis L.). Юбилейна научна конференция с международно участие „ЕкоМаунтин 2017“ 18-19 май в ИПЖЗ – гр. Троян.