Публикации - Ирина Николова Станева


В международни списания

1. Manolow I., D. Antonov, G. Stoiliv, I. Tsareva, M. Baev (2005). Jordan zeolitic tuff as a raw material for the preparation of substrates used for plant growth, Journal Central Europeen Agriculture 6(4): 491-500

2. Zhivondov A., D. Avanzato, I. Tzareva (2007). Caratterizzazione carpological e biochimica di selezioni di corniolo (Cornus mas L.) reperite in Bulgaria, FRutticoltura, LXIX (6): 50-52

4. D. Avanzato, A.Vaccaro, M. Meli, M. Delfini, G. Capuani, M.E. Di Cocco, F. Sciubba, I. Tzareva and I. Terziev,  Effect of Boron Treatment on Pistachio “Bianca” and “Gloria”, (2009), 5-th International Symposium on Pistachios and Almonds-ISHS- Sanliurfa- Turkey, Oct. 06-10

5. M. Delfini, G. Capuani, D. Avanzato, A.Vaccaro, I. Tzareva, I. Terziev, M.E. Di Cocco and F. Sciubba,  NMR-Based Metabolomic Analysis for the Evaluation of Different Treatments on Two Pistachio Cultivars (2009), 5-th International Symposium on Pistachios and Almonds-ISHS- Sanliurfa- Turkey, Oct. 06-10

6. Koumanov, K.S., I Tsareva, K. Kolev, G. Kornov (2009). Fertigation of primocane-fruiting raspberry – leaf and soil nutrient content between applications. Acta Hort. (ISHS) 825:341-348.

В български списания

7.  Куманов К., К. Колев, З. Ранкова, С. Милушева, Ж. Русалимов, И. Царева (2005). Добив и растеж на малиновия сорт „Люлин” в равнини условия при капково напояване и регулиран воден дефицит. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 8(1): 83-94

8. Tsareva I., K. Kolev, V. Dzhuvinov, K. Koumanov (2007). Dynamics of nitrogen, phosphorus and potassium content in sweet cherry leaves of different cultivar/rootstock combinations. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10(6):1082-1092

9. Карагеоргиев Д. и И. Царева (2007).  Нов поглед върху съдържанието на минералните хранителни вещества в листата на ябълката”, Селскостопанска наука XL,:№ 4: 24-30

10. И. Царева (2007) ” Характеристика на методи за определяне на минерални елементи в растителен материал II. Принос към микродифузионното определяне на азот в растителен материал”, Селскостопанска наука, год. XL, №2, 18-21

11. И. Царева, И. Терзиев, К. Куманов, К. Колев, 2009, Съдържание на минерални хранителни вещества в листата на черешата при някой сортоподложкови комбинации в интензивни насаждeния, Растениевъдни науки, vol. XLVI, №2, 116-120

12. М. Господинова, К. Колев, И. Царева, 2009, Влияние на напояването върху някои биологични прояви на череши присадени на подложки с различна сила на растеж, Растениевъдни науки, vol. XLVI, №2, 121-125

13. Tsareva, I.,  Kuman Kumanov, Kolyo Kolev, 2009,  Dynamics of shoot and fruit growth in some cultivar-rootstock combinations of sweet cherry under drip irrigation and fertigationJournal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(6), 1607-1615

14. Tsareva, I., K. Koumanov and G.Kornov (2010). Effect of phonological phases on the mineral content of leaves of six cherry cultivars grafted on 'Gisela 5' rootstock – implications for improving fertilization through micro-irrigation and fertigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 13(5): 1338-1352

15. Kornov, G., K. Koumanov, K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva and I Tsareva (2010). Regulated deficit drip irrigation impact on the growth of the 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 5: 1374-1384.

16. Tsareva, I., K. Koumanov and G.Kornov (2011). Tuning fertigation: rootstock impact on the mineral content of flower buds, flowers and leaves of the ‘Bigarreau Burlat’ cherry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(6): 1292-1303.

17. Tsareva, I, K.S. Koumanov and G.D. Kornov (2013), Tuning fertigation: impact of frequent nitrogen applications on the mineral nutrient content in the soil and in the leaves of the sweet cherry trees, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16(4): 983-994

18. G. Kornov, K. Koumanov, I. Tsareva (2013), Content of mineral elements in the leaves of the “Lyulin” primocane-fruiting raspberry cultivar under regulated deficit drip irrigation and fertigation, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16(4): 1009-1019

19. Живондов А., С.Малчев, И.Царева, 2011, Сензорен Профил и Химични Компоненти на Плодове от Черешови Сортове и Елити, Растениевъдни науки, XLVIII, 24-30

20. Г. Корнов, К. Куманов, С. Милушева, К. Колев, З. Ранкова, И. Царева, 2009, Влияние на напояването с регулиран воден дефицит върху добива от ремонтантния малинов сорт ”Люлин”,  Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(6), 1553-1565

В сборници от международни форуми

21. Kumanov K., Kolev K.,Rankova Z., Milusheva S., Rusalimov Z., Tsareva I. Water Use Efficiency of Raspberry (Rubus Ideus L.) in Lowland Conditions under Regulated Deficit Drip Irrigation. Inderdrought II, the Second International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress. 24-28 September 2005, Rome (abstract).

22. Kumanov K. Kolev K.,Rankova Z., Milusheva S., Rusalimov Z., Tsareva I. (2006) Regulated deficit drip irrigation and water use efficiency of raspberry (Rubus idaeus L.) primogane – fruting cultivar, 7-th International Mikro Irrigation Congress Kuala Lumpur, PWTC, 1-7

23. И. Царева (2006). “Съдържание на някои хранителни елементи в листата на ябълка – сезонни промени”, Сборник от Първи международен симпозиум екологични подходи при производството на безопасни храни, 157-162

В сборници от национални форуми

24. И. Царева (2005). ”Характеристика на методи за определяне на минерални елементи в растителен материал I . Минерализиране на растителен материал”, Научни трудове на Аграрен университет - Пловдив, т.L, кн. 1, 231-236

25. И. Царева (2005). ”Изменение на някой минерални хранителни вещества в листа при три сорта ябълки” , Scientific Researches of the Union of ScientistsSeries C. Technics and Technologies, vol. 5: 531-534

26. Куманов, К., И. Царева и Г. Корнов (2011). Фертигация: съдържание на минерални хранителни вещества в почвения разтвор и листата на черешови дървета между две торови дози. Международна конференция „100 години почвена наука в България”, 16-20 май 2011, София, 564-568