Научно изследователски проекти Ваня Акова

Ръководство и участие в научни и научно-приложни проекти

на гл. ас. д-р Ваня Илиева Акова


Проекти към ФНИ

Ръководство:

Проект № ДМ 06/1 Агробиологични проучвания на новата сливова подложка ‘Docera 6’, с оглед намаляване разпространението на вируса на шарката в овощните градини на България.

Ръководител: ас. д-р Ваня Акова
Срок: 2016- 2018

Участие:

Проект№ ДН 04/9 Подобряване на фиторемедиационните практики чрез изучаване на процесите, влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор-растение.

Ръководител: проф. д-р Виолина Ангелова
Срок: 2016- 2017г.

Проекти към ФНИ – Двустранно сътрудничество

Участие:

Проект № ДНТС- 01/3 Екологични методи за борба с някои ключови неприятели в ябълковите градини при условията на устойчиво земеделие в България и Китай.

Ръководител: проф. д-р Христина Кутинкова
Срок: 2016- 2018г.

Проекти към ССА

Участие:

Проект № ПОЗМ193/Съвременни технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал.

Ръководител: доц. д-р Заря Ранкова
Срок: 2014- 2017г.