Научно изследователски проекти Ваня Акова

 

Ръководител:

1. Проект № М 06/1/
Тема: Агробиологични проучвания на новата сливова подложка ‘Docera 6’, с оглед намаляване разпространението на вируса на шарката в овощните градини на България
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания 2016 – 2018г
Ръководител на проекта: ас. д-р Ваня Акова

Участник:

2. Проект № ДН 04/9
Тема: Подобряване на фиторемедиационните практики чрез изучаване на процесите, влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор-растение
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания, 2016г
Ръководител на проекта:проф. д-р Виолина Ангелова

3. Проект № ПОЗМ193
Тема: Съвременни технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2014 – 2017г
Ръководител на проекта: , доц. д-р Заря Ранкова

4. Проект № ПОЗМ208
Тема: Биологични подходи при размножаване и отглеждане на орех (Juglans regia)
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2015 – 2018г
Ръководител на проекта: проф. дн Стефан Гандев

5. Проект № НТС/Китай 01/12/
Тема: Екологични методи за борба с някои ключови неприятели в ябълковите градини при условията на устойчиво земеделие в България и Китай.
Финансираща организация:МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания, 2016г - Двустранно сътрудничество
Ръководител на проекта:проф. д-р Христина Кутинкова

6. Проект № ПОЗМ237
Тема: Екологично отглеждане на праскови, кайсии и сливи
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2017-2020г
Ръководител на проекта: проф. д-р Заря Ранкова

7. Проект № ОЛ1
Тема: Нови подходи при производството на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2019-2022г
Ръководител на проекта: проф. дн Стефан Гандев

8. Проект № КП-06-Н46/3
Тема: Иновации и традиции в съхранението и използването на стари и местни генетични ресурси в овощарството и лозарството
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания, 2019г
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светослав Малчев

9. Проект № КП-06-Н 36/6
Тема: Иновативни решения за опазване на растителното здраве и получаване на качествени и здравословни плодове
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания, 2019г
Ръководител на проекта: проф. д-р Заря Ранкова

10. Проект № ОЛ 10
Тема: Оптимизиране на системите за интегрирана растителна защита при овощните култури
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2021-2024г
Ръководител на проекта: проф. д-р Заря Ранкова

11. Проект № ОЛ17
Тема: Селекция насочена към сортове осигуряващи устойчиво производство на слива и кайсия в условията на динамично променящият се климат
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2022-2025г
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мариета Нешева

12. Проект №ОЛ 18 
Тема: Създаване, изучаване и съхранение на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2022-2025г
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светослав Малчев