Научно изследователски проекти Мариета Нешева

СПИСЪК

Ръководство и участие в научни и научно-приложни проекти

На ас. Мариета Костадинова Нешева

Проекти към ССА

Изпълнител:

Р 148 „Оценка и управление на нови генетични ресурси от слива и кайсия и селекция насочена към устойчивост на шарка“

Изпълнител: ПОЗМ 2015 „Преждевременно загиване на дърветата на овощните култури – етиология, фактори, и възможности за контрол“

Проекти,  целево финансирани от МОН

Изпълнител:

№ М 06/1/ Агробиологични проучвания на новата сливова подложка ‘Docera 6’, с оглед намаляване разпространението на вируса на шарката в овощните градини на България