научноизследователски проекти - Ирина Николова Станева

Проекти

1. Фенологичнообосновани режими на редуциран воден дефицит при напояване на ремонтантни сортове малини 2004
2. Разработване на интегрирани подходи за производство на малини в условията на микронапояване и фертигация, проект на НЦАН 2005-2006
3. Ефективно и екологосъобразно управление на водата и агрохимикалита при микронапояване и фертигация, проект на Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката, 2004-2008
4. Проучване на някои агротехнически, физиологични и екологични аспекти при интегрирано производство на плодове от семкови овощни видове, проект на НЦАН 2004-2007
5. Подходи към интегрирано плодово производство чрез усъвършенстване на системите за интегрирана растителна защита на овощните видове, проект на НЦАН 2005-2006
6. Интензивно отглеждане на череши, проект на НЦАН 2005-2007
7. Внасяне на агрохимикали с поливната вода при микронапояване, проект на НЦАН 2006-2007
8. Ефективни и екологосъобразни технологии за отглеждане на овощните култури в условията на микронапояване и химигация, проект на НЦАН 2007-2008
9. Архитектура на черешовото дърво при различни сортоподложкови комбинации в условия на интензивно отглеждане, проект на ССА
2007-2010
10. Биологични, технологични, екологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството, проект на ССА 2009-2012
11. Екологични подходи за производство на ябълки, проект ССА 2008-2011
12. Агробиологични и икономически изследвания върху интензивното черешово производство, проект на ССА 2011-2013
13. Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетичните, проект на ССА 2011-2013 
14. Създаване и проучване на хибриден материал за стабилна и продължителна устойчивост към основни болести и неприятели при ябълката и круша, проект на ССА 2011-2013
15. „Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство, икономия на вода и опазване на околната среда”, проект на ССА 2013-2016
16. „Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство, проект ССА 2013-2013
17. „Устойчиво производство на висококачествени череши за европейския пазар”, 2012 -2016