News and events

News and events

Проведена конференция

1/10/2009 1:56:00 PM
0 Jan 2009
Проведена конференция
През 2008 година се навършиха сто години от рождението на големия български учен и преподавател в областта на овощарството проф. Велко Велков.  На 20 ноември тази година Институтът по овощарство -Пловдив отбеляза събитието с организиране и провеждане на Юбилейна научна конференция, която се проведе в Дома на науката и техниката -Пловдив. На юбилейното честване присъстваха колеги и съратници на творческата кариера на проф. Велков. Представен беше исторически доклад за живота и делото на големият български учен, като се изтъкнаха приносите му за развитието и утвърждаването на преподавателската и научно-изследователска работа в областта на овощарството.
 
\   
 На пленарната сесия бяха представени два пленарни доклада, касаещи опазването и съхранението на растителните генетични ресурси и развитието на овощарската наука през последните сто години.
 
\ 
Работата на конференцията протече в две тематични направления: 1. Селекция, генетични ресурси и биотехнологии; 2.Технологии за отглеждане на овощните растения;
Представени бяха над 60 научни разработки като доклади и постери в областта на селекцията и технологиите на отглеждане на растениевъдната продукция. На конференцията взеха участие,  научни работници от областта на овощарството,  представители на  Аграрен университет- Пловдив, Лесотехнически университет- София, Тракийски университет -Стара Загора, институт по генетика-София и  голям брой научни работници от институтите  в системата на ССА.
Материалите, представени на конференцията са предадени за  публикуване в сп. Растениевъдни науки.