News and events

News and events

Публична защита на дисертационен труд

4/15/2014 1:51:19 PM
Публичната защита на дисертационен труд на тема "Отглеждане на ремонтантния малинов сорт "Люлин" (Rubus idaeus) в равнинни условия", представен от докторанта на самостоятелна подготовка ас. Георги Димитров Корнов в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Овощарство” ще се проведе на 29.04.2014 г. от 11:30 часа в голямата зала на Института по овощарство – Пловдив.