News and events

News and events

търгове

1/8/2024 11:25:05 AM

На основание  чл. 16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл. 43 от ППЗДС, с цел възстановяване експлоатацията на сградния фонд,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост чрез търг с явно наддаване при следните условия:

   Обект, който се дава под наем –  сгради с идентификатор 56784.387.4.42, 56784.387.4.43 и 56784.387.4.44 – складова база, с площ 70 км.м, едноетажна, метална конструкция, построена през 1970 г., находящ се в ПИ 56784.387.4, гр. Пловдив, ул. „Остромила“ № 12.

Помещение 3РД04-34.pdf
Помещение 6 и 10РД04-1.pdf
Помещение 7РД04-35.pdf
Помещение 8РД04-36.pdf
Помещение 9РД04-37.pdf
Помещение 11РД04-2.pdf