Наука

Научноизследователската дейност е съсредоточена в научни изследвания и научно обслужване в областта на овощарството.

Общият брой на учените е 19, с научни степени и звания в седем научни специалности: Овощарство, Селекция и семепроизводство на културните растения, Растителна защита, Мелиорации, Агрохимия, Икономика и маркетинг.

В института се поддържа и изучава генофонд от 1741 сортообразци на основните овощни видове от местен и чуждестранен произход.