Новини и събития

Новини и събития

Обява
7.3.2023 г. 11:56:51
Конкурс за директор
19.10.2022 г. 10:23:00
Конкурс за директор
Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост
Уважаеми клиенти, вече е активен сайтът, на който можете да разгледате предлагания от нас посадъчен материал. Посетете го: http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/
Публична лекция
20.8.2019 г. 14:17:40
На 3 септември 2019 от 10.30 ч. ще се проведе публична лекция по преподавателски обмен на програма „Еразъм +“ на тема „Нови сортове лешник за създаване на модерна лешникова градина“
Конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство (физиология на растенията)". Обявен в Държавен вестник бр.66 от 20.08.2019 г.