Новини и събития

Новини и събития

Конкурс за главен асистент

20.8.2019 г. 14:13:28
Конкурс за заемане на академичната длъжност "главен асистент" по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност "Овощарство (физиология на растенията)".  Обявен в Държавен вестник бр.66 от 20.08.2019 г.