Новини и събития

Новини и събития

Обява заинтересовани

5.4.2021 г. 15:44:58

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БИОЛАЙФ-И“ ООД

гр. София, Район Оборище, ул. „Симеон“ №  31, офис № 5

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за :

„Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци – утайки от ПСОВ, растителни отпадъци и отпадъци от хартия и картон в ПИ № 56784.13.28, с местонахождение гр. Пловдив, м. Ландос/Рогошко шосе-Север“

С настоящото инвестиционно предложение дружеството „БИОЛАЙФ-И“ ООД възнамерява да изгради площадка за компостиране на урайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (най-вече градски ПСОВ), с използване на добавъчни биоразградими отпадъци - растителни отпадъци и отпадъци от хартия и картон като структурен материал в процеса на компостране. При осъществяването на ИП дружеството ще използва своя собствена биоинженерна технология за производство на субстрат за рекултивация на увредени терени, сметища, кариери и мини (СУПЕРБИО) чрез прилагането на микробиологичен инокулант – бактериален препарат BIOLIFE (БИОЛАЙФ) в процеса на биологично третиране (компостиране) на утайки от ПСОВ.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти:   Мария Лъчезарова АТАНАСОВА, тел. 0896 768 527, m.atanasova@nei.bg

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - гр. Пловдив: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg