News and events

News and events

Конкурс за главен асистент

4/5/2021 3:44:58 PM
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр:
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология)