News and events

News and events

ОБЯВА Млади учени и постдокторанти

1/2/2019 10:06:06 AM

ОБЯВА

Институт по овощарство – Пловдив обявява процедура за подбор на кандидати за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Кандидатите подават до всеки член на комисията, назначена със заповед № 63/20.12.2018 г. на Директора на ИО, в срок до 12.01.2019 г. следните документи:

1.     Автобиография

2.     Мотивационно писмо

3.     Копие от диплома за ОКС“Магистър“

4.     Списък на публикациите (с пълна библиографска справка)

5.     Списък на проекти

6.     Списък на доклади и постери

7.     Очаквани резултати