News and events

News and events

публична защита на дисертационен труд

8/11/2016 8:47:08 AM
Публичната защита на дисертационния труд на ас. Светослав Малчев ще се проведе на 09.09.2016 г. от 10:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив
тук