Автобиография - Валентина Бончева Божкова

АВТОБИОГРАФИЯ

Име, презиме, фамилия

Валентина Бончева Божкова

 

 

Дата и място на раждане

1956г. гр.Трявна, обл. Габровска

 

 

Образование

висше, Агрономически факултет на ВСИ-Пловдив, 1980г.

от 1993г. -доктор

 

 

Научна кариера

от 1982 до 1999 –асистент и гл. асистент в Опитна станция –Дряново;

от 1999 до 2014г. –доцент по овощарство в Ос Дряново , а от 2001г. в ИО-Пловдив;

от 2014г. –професор по овощарство

 

 

Научно направление

Изучаване на растителните ресурси при слива, кайсия и праскова. Селекция на нови сливови и кайсиеви сортове устойчиви на биотичен и абиотичен стрес.

Управление на генетични ресурси при костилкови овощни видове.

 

 

Специализации

1989 – „Костилкови овощни видове”- в Опитна селекционна станция към ВИР, гр.Кримск, Краснодарска област, Русия.

2007г. – „Интегрирано производство на плодове” -Католически Университет –гр.Льовен, Белгия

 

 

 

Ръководство и участие в международни изследователски проекти

Проект № 204429 по 7 РП –  Sharka Containment (SharCo) „Ограничаване на шарката”  2008-2012г.

Координатор  за ИО:доц. д-р Валентина Божкова

 

Договор № Р-11/22.06.2005г. - Двустранно сътрудничество с Румъния“Семенно пренасяне на шарката” 2005-2007г.

 Ръководител: доц. д-р Валентина Божкова

 

Договор № БМ-36/15.04.2005г. - Двустранно сътрудничество с Македония

“Микроразмножаване на подложки от ябълка и костилкови овощни видове и сортове ягоди за производство на сертифициран посадъчен материал” 2005-2007.

Ръководител: доц.д-р Кръстина Иванова

 

Проект с Белгия: “Обучение за екологично производство на плодове ECOTRA-България” 2007-2009

Ръководител: проф. д-р Василий Джувинов

 

Договор№ 2К-11-05/2006 г.-Двустранно сътрудничество с Китай „Генетични ресурси от овощни видове устойчиви на стресови биотични и абиотични фактори” 2006-2008

Ръководител: проф. д-р В. Джувинов

 

Проект № 613654 по 7 РП - Marker Assister Resistance to Sharka (MARS)  2014-2015г.

Координатор  за ИО:доц. д-р Валентина Божкова

 

Участие в комисии и съвети

От 2001г. до сега -член на Научния съвет към Институт по овощарство –Пловдив.

От 2004 до2006г - член на Специализиран научен съвет по

лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство при ВАК.

От 2006г.до 2008 член на Съвет за приемане на технологии в растениевъдството, към ССА, София.

2006-2012г. член на Експертен съвет по растениевъдство към ССА-София.

 

Участие в Редколегии

списание Scientific Papers of the R.I.F.G. Pitesti, Румъния.

списание “ Scientific Papers Series B Horticulture” University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Faculty of Horticulture

Членство в международни
организации и комитети

Член на Международно дружество за градинарска наука със седалище Льовен, Белгия (International Society for Horticultural Science).

Член на Prunus group към IPGRI-Рим, Италия от 2006г. до сега. 

Членство в Национални организации и Организационни комитети

 Член на УС на Съюза на специалистите по земеделие, ФНТС-Пловдив –от 2006 до 2008г. 

Обучение на специалисти и фермери

2007г.  -ключов експерт и лектор в курсове по програма САПАРД за обучение на фермери в сектор „Трайни насаждения – овощни градини, лозя и ягодоплодни”.

2010г.- организатор и лектор на семинар по 7РП  „Вирусната болест Шарка по костилковите овощни видове ( Plum Pox Virus) – състояние, проблеми, начини за ограничаване и контрол  в страните от Европейския съюз 

Административен опит

От 1987г. до 2001г. Научен секретар в Опитна станция по сливата,Дряново, обл.Габровска

От 01.02 2007– 01.05.2007-Научен секретар ( по заместване) на Институт по овощарство -Пловдив

От 2008г. до2012г. Зам завеждащ Секция „Селекция, генетични ресурси и биотехнологии „

От ноември 2012г. – Зам. директор на Института по овощарство-Пловдив

 

Публикации

Над 90 научни труда в т.ч. в списания с импакт фактор, над 60 научно-популярни статии, книги, брошури, инструкции и други.

 

 

Владеене на чужди езици

английски и руски –писмено и говоримо на много добро ниво

 

 

Служебен адрес

4004, Пловдив, кв.”Остромила” № 12,

Институт по овощарство,

тел.(032) 69 23 49, факс(032) 67 08 08

E-mail: vbozkova@abv.bg