Публикации - Валентина Бончева Божкова

Списък с публикации

 1. Bojkova, V.B., I.Vitanova. 1998. Differences in the drought resistance of plum cultivars and elites. Proccedings of the VIth International symposium on Plum and Prune, Genetics, Breeding and Pomology, Acta Horticulturae, №478, p.313-315.
 2. Bozhkova, V.B. 1998. Response of cherry-plum varieties to plum pox desease under conditions of Dryanovo. Сб.Материалы  VІ международной конференции, Крым, Ялта, с.197-199.
 3. Bozhkova, V., S.Dimkova. 1998. Chemical composition of fruits of local and introduced cherry plum varieties. Сб.Материалы  VІ международной конференции, Крым, Ялта, с.200-203.
 4. Vitanova, I., V.Bozkova, D.Ivanova, S.Dimkova, N.Marinova. 1999. Bulgarian plum cultivars breeding at Experimental Station in Drianovo. Materials of the VIIth international conference, Lednice, Czech Republic, p. 136-139.
 5. Vitanova, I., V.Bozkova, S.Dimkva. 1999. Biological uptake of the nutrient elements by plum trees. . Materials of the VIIth international conference, Lednice, Czech Republic, p. 133-136.
 6. Витанова, И., В.Божкова, С.Димкова, Д.Иванова, Н.Маринова. 2000. Някои биологични характеристики на сливови и джанкови сортове, Юбилеен сбирник научни доклади, София - Лесотехнически университет, стр.138-143.
 7. Bozhkova V., D.Ivanova. 2001. Damages in some plum and myrobalan cultivars caused by the late spring frost in 2001. Journal of mountain agriculture on the Balkans, volume 4, Number 1, p. 70 -77.
 8. Bozhkova, V. 2002. Investigation of Introduced myrobalan cultivars under conditions of Dryanovo. Acta Horticulturae, №577, p.225-228.
 9. Kamenova, I., P.Iliev, A. Stoev, V.Bozhkova, D.Ivanova and N.Marinova. 2002. Characterisation of Plum Pox virus isolates by the use of monoclonal antibodies. Bulgarian Journal of agricultural Science, № 8, p.7-14.
 10. Bozhkova, V., A.Zhivondov, 2004, Resistance of plum flowers to late spring frosts, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 7, 4 ,413-419
 11. Bozhkova, V.2004. Fruiting wood habit of some plum cultivars, Acta Agriculturae Serbica, vol.IX, 17, 73-76
 12. Божкова, В., А.Живондов. 2004. Най-често използвани в селекцията сортове донори за подобряване на сливовия сортимент. Растениевъдни науки, 41:51-54.
 13. Живондов, А., В.Божкова. 2004. Класифициране на късни сортове череши според биометричните параметри на плодовете, Растениевъдни науки, 41:45-48.
 14. Джувинов, В., В.Божкова. 2004. Плодове и здраве. Сб. от докладите от Петата Национална Научно-Техническа Конференция с Международно Участие “Екология и Здраве”Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив.стр.19-26.
 15. Милушева, С., В.Божкова. 2004. Предварителни резултати от проучване на някои сокопреносими вируси при джанката (Prunus cerasifera). Научна конференция посветена на 60 години СУБ и 20 години клон Кърджали. Научни трудове, Кърджали, октомври, 2004. стр. 209-211.
 16. Bozhkova, V., V.Dzhuvinov.2005.Present situatution of Prunus  collections in Bulgaria. Prunus Genetic Resources Newsletter, 10-11.
 17. Джувинов,В., В.Хартман, С..Милушева, В.Божкова, А.Живондов. 2005. Проучване върху реакцията на някои сливови сортове към вируса на шарката (Plum Pox Virus).  Научни трудове на Националния център за аграрни науки, т.3:313-317.
 18. Божкова,В., А.Живондов. 2005. Влияние на варирането на биометричните параметри на плодове от сливови сортове върху класифицирането им според изискванията за качество. Седма научнопрактическа конференция с международно участие” Екологични проблеми на земеделието” Агроеко 2005, Аграрен университет –Пловдив, Научни трудове, т.L, кн.1:147-152.
 19. Bozhkova,V., A.Zhivondov, S.Milusheva.2006.Some results from the studies of introduced plum cultivars.Eufrin plum and prune Working Group Meeting.Hradec Kralove-Holovousy, July 31st-August 2nd, 29-33.
 20. V.Dzhuvinov, V.Bozhkova. 2006. Status of the Prunus collections in Bulgaria. Report of a working group on Prunus: sixth meeting, 20-21 June 2003, Budapest, Hungary, seventh meeting, 1-3 December 2005, Larnaca, Cyprus.
 21. Живондов,А., В.Божкова. 2006. Перспективни сортове и подложки за костилкови овощни видове. Journal of mountain agriculture on the Balkans, v.9,6:1112-1126.
 22. Божкова В. 2006. Архитектура на дървото при някои сливови сортове. Сборник от доклади на Първия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”19-20 октомври ,стр.163-168.
 23. Ранкова,З., Л.Начева, К.Запрянова, П.Герчева, В.Божкова. 2006. Влияние на почвените хербициди напропамид и пендиметалин върху вкореняването и растежа на вегетативната сливова подложка St.Julien Wangenheims в условия ин витро. Journal of mountain agriculture on the Balkans, v.9, 3:349-350.
 24. Живондов,А., К.Куманов, В.Джувинов, В.Божкова, К.Колев, З.Ранкова, М.Манолова, В.Арнаудов. 2006. Ефективно и екологосъобразно производство на плодове.Сборник от доклади на Първия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни”19-20 октомври , стр.41-48.
 25. Божкова, В., В.Джувинов, А.Живондов. 2006. Издирване, съхранение и използване на овощни генетични ресурси. Сб. от докладите от Шестата Национална Научно-Техническа Конференция с Международно Участие “Екология и Здраве”Академично издателство на Аграрния Университет, Пловдив.35-40.
 26. Dragoiski, K., I.minev, V.Dzhuvinov, V.Bozhkova, 2007.The Strategy for Controlling Sharka in Bulgaria.Acta Hort.734;259-263.
 27. Dzhuvinov, V., V. Bozhkova, S.Milusheva and P.S.Gercheva, 2007.Investigation of Sharka in Bulgaria for the past Seventy years. Acta Hort.734 ;109-115.
 28. Dzhuvinov, V., Bozhkova V., Milusheva S. and Gercheva P.S., 2007.Investigation of Plum Pox Virus in Bulgaria for the past Seventy years. Bulg.J.Agric.Sci., 13:265-272.
 29. Ранкова, З., В.Божкова.2008. Екологосъобразни подходи за контрол на плевелите в млади насаждения от кайсии. Сборник с доклади от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве” Академично издателство на Аграрен Университет Пловдив, стр.243-248.
 30. Ранкова,З., В.Божкова, М.Титянов.2009. Влияние на химичния контрол на заплевеляване върху вегетативните прояви на млади насаждения от праскови. Растениевъдни науки, 46, 38-41.
 31. Zhivondov, A., Bozhkova, V.2009.Results from the Peach Breeding Programme in Bulgaria. Proceeeding of the Twelfth Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, volume 1, p.351-355.
 32. Milusheva, S., Zhivondov, A. and Bozhkova, V.2009.Screening of plum elites for resistance to Plum Pox Virus under field conditions. . Acta Hort.825 ;77-81.
 33. Bozhkova, V. and M.Butac.2009. Behavor of some plum cultivars in Plovdiv and Pitesti areas. Proceedings, R.I.F.G. Pitesti, Vol. XXV, 28-34.
 34. Milusheva,S., P.Gercheva, V.Bozhkova, I.Kamenova, 2008.Experiments on transmission of Plum Pox Virus through Prunus seeds. Journal of Plant Pathology, 90, S1.23-S1.26.
 35. Божкова, В.2009. Вегетативни прояви в питомник на нови клонови подложки за слива и праскова.Сб.доклади от Третия международен симпозиум” Екологични подходи при производството на безопасни храни” 15-16октомври, Пловдив, 113-116.
 36. Zhivondov, A. and Bozhkova, V. 2010. New Bulgarian plum cultivars. Acta Hort. (ISHS) 874:345-350.
 37. Butac, M., M. Militaru, S. Budan, V. Bozhkova.2010. Inheritance of “fruit yield” and “fruit weight” in F1 lineage in Prunus domestica. Scientific Papers of the R.I.F.G. Pitesti, Vol. XXVI, p.10-15.
 38. Butac,M., M. Militaru, S. Budan and V. Bozhkova. 2011. Study of the influence of genitors from the cross combinations on the germination of plum stones (Prunus domestica L.) Scientific papers, R.I.F.G. Pitesti, Vol. XXVII.
 39. Божкова,В.2011.Първи резултати от сравнително изпитване на два новоинтродуцирани сорта от типа мирабели. Journal of mountain agriculture on the Balkans,v.14,3:597-604.
 40. Божкова,В.2011.Резултати от първична оценка на сливовия сорт Венгерка Дабровицка. Journal of mountain agriculture on the Balkans,v.14,3:624-629.
 41. Божкова, В., В.Джувинов, А.Живондов, С.Малчев, П.Герчева, Л.Начева, С.Милушева, К.Корнова. 2011. Съвременни подходи за изучаване и опазване на местни или диви овощни генетични ресурси. Сб.от докладите от четвъртия международен симпозиум” Екологични подходи при производството на безопасни храни”09.07.2011.Пловдив,с-135-140.
 42. Божкова,В., З.Ранкова, С.Милушева.2011. Проучване на прасковени сортове в рамките на регионален проект “Проект за развитие на овощната ферма”. Сб.от докладите от четвъртия международен симпозиум” Екологични подходи при производството на безопасни храни”09.07.2011.Пловдив, с157-162.
 43. Bozhkova, V. 2011. Evaluation of parent combinations fertility in plum breeding (Prunus domestica L. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XVI, 31: 43-49.
 44. Kamenova,I., S.Dalot, V.Bozhkova and S.Milusheva.2011. First Report of the Plum Pox Virus Recombinant Strain on Peach in Bulgaria.Plant disease. 95(10):1320.
 45. Божкова, В. 2012. Оценка на фертилността на родителски комбинации при селекция на кайсия. Journal of mountain agriculture on the Balkans, v.15,1:176-184.
 46. Божкова,В., Л.Тодорова.2012. Някои резултати от изпитване на кайсиеви сортове отглеждани в Пловдив. Journal of mountain agriculture on the Balkans, v.15,1:193-204.
 47. Божкова,В.2012.Химичен състав и сензора оценка на кайсиеви плодове. Сборник с доклади от Девета национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве” Академично издателство на Аграрен Университет Пловдив, стр.57-62.
 48. Milusheva, S. and V.Bozhkova. 2012. Possibility for Plum Pox Virus containment in nursery by using mineral oil treatment. Third Congress of Virology (Day of virology in Bulgaria)with International Paticipation, Sofia, 25-27 Octomber,2012. Proceeding and Abstacts:121-126.
 49. Milsheva, S., A.Zhivondov and V.Bozhkova, 2012. Segregation of plum hybrid families bred for resistance to Plum Pox Virus. Acta Agriculturae Serbica, v.XVII,33: 69-74.
 50. Zhivondov,A., V.Bozhkova and S.Milsheva. 2012. Comparative investigation of new Bulgarian plum cultivars. Acta Agriculturae Serbica, v.XVII,34:117-125.
 51. E. Vidal, L. Zagrai, S. Milusheva, V. Bozhkova, E. Tasheva-Terzieva, I. Kamenova, I. Zagrai and M. Cambra .2013. Horticultural mineral oil treatments in nurseries during aphid flights reduce Plum pox virus incidence under differentecological conditions. Annals of Applied Biology,162:299-308. 
 52. Bozhkova, V., A. Zhivondov, and S. Milusheva. 2013. Breeding evaluation of plum elities. Acta Hort. (ISHS) 981:73-77.
 53. Butac, M., V.Bozhkova, , A.Zhivondov, N.Milosevic, E.Bellini, V.Nencetti, J.Blazek, E.Balsemin, B.Lafarque, E. Kaufmane, I.Gravite, M.Vasiljeva, M. Pintea, A. Juraveli, T.Webster, I.Hjalmarsson, V.Trajkovski, and S.Hjeltnes. 2013. Overview of plum breeding in Europe. Acta Hort. (ISHS) 981:91-98.
 54. Bozhkova, V., Z.Rankova, and S.Milusheva. 2013. Performance of four apricot cultivars in the regional “ Fruit farm development project”. Acta Hort. (ISHS) 981:105-110.
 55. Божкова, В., С.Милушева. .2013. Резултати от проект „SharCo” получени в института по овощарство – Пловдив. Journal of mountain agriculture on the Balkans, v.16,1:183-193.
 56. Bozhkova,V. 2013. Plum genetic resources and breeding. AgroLife scientific journal, v.2,1:83-88.
 57. Bozhkova, V. 2013. Breeding assessment of plum hybrids. AgroLife scientific journal, v.2, 2:25-29.
 58. Bozhkova, V., and S.Milusheva. 2013. Apricot breeding for resistant to Sharka. Agricultural science and technology, v.5, 3: 261 – 263.
 59. Божкова, В. 2014. Резултати от проучване на сортове от вида Prunus salicina Lindl. Растениевъдни науки, 1:50-53.
 60. Божкова, В. 2014. Сравнителна оценка на сливови сортове на база фенология и биометрия. Сборник с доклади от Единадесета национална  научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, Дом на науката и техниката, Пловдив:195 -199.
 61. Джувинов, В., К.Колев, В.Божкова, С.Гандев. 2014. Архитектура на овощното дърво при ябълка, череша и слива. Растениевъдни науки, 1:21-26.
 62. Божкова, В.2014. Унаследяване на признаци в потомството на родителската комбинация “Алтанова ренклода“ х “Синева“. Journal of mountain agriculture on the Balkans, vol.17,4:1032-1043.
 63. Milusheva, S., V.Bozhkova, I.Kamenova. 2015. Results from survey of plum cultivar “Jojo” to Plum pox virus. Acta Hort. 1063, 93-97
 64. Milusheva, S. and V.Bozhkova. 2015. Reaction of six Prunus rootstocks to Plum pox virus in conditions of Plovdiv. Acta Hort. 1063, 111-116

Монографии 

 1. Джувинов,В., Х.Динкова, В.Божкова, И.Минев, К.Драгойски, Х.Кутинкова, П.Герчева, Л.Начева и Б.Стефанова. Слива. 2012. Биофрут БГ-ЕООД, Пловдив. ISBN 978-954-423-798-1.

Стратегии 

 1. ЖивондовА., В.Манолова, З.Ранкова, В.Божкова, В.Джувинов, К.Куманов, С.Машева, М.Михов, Г.Антонова, Е.Начева, Г.Певичарова, Д.Костова, Н.Котева, Л.Кръстева, Ц.Георгиев, Д.Стрелкова, С.Виткова, С.Бъчварова, А.Русев, С.Цонева, К.Ламбрлев, А.Божинова. 2008. Стратегия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 2009-2013г.МЗХ, ISBN978-954-8045-16-2.