Публикации - Снежана Атанасова Милушева

ПУБЛИКАЦИИ

1 Милушева С. 2005. Вирус на хлоротичните листни петна по ябълката – актуално състояние при праскова, слива и кайсия в Пловдивския район. Екология и бъдеще, 2-3: 106-108.

2 Милушева С. 2006. Проучване върху вертикалното пренасяне на вируса на шарката по сливата (Plum pox virus) посредством семена от джанка. Растениевъдни науки, 6, 502-504.

3 Милушева С., Андонова М. 2007. Вирусологични проучвания при прасковата в Сливенския район. Научни трудове, АУ - Пловдив, LII, 209-212.

4 Милушева С., Божкова В. 2004. Предварителни резултати от проучване на някои сокопреносими вируси при джанката (Prunus cersifera). Научни трудове от научна конференция посветена на 60 години Съюз на учените в България и 20 години клон Кърджали, 209-211.

5 Милушева С., Герчева П. 2003. Проучване върху семенното пренасяне на вируса на шарката (Plum pox potyvirus) чрез използване на in vitro методи. Растениевъдни науки, 40, 5: 478-480.

6 Милушева С., Живондов А. 2009. Разпространение на някои преносими със сок вируси при черешата. Растениевъдни науки, XLVI, 1: 63-66.

7 Милушева С., Иванова К. 2004. Вирусно елиминиране чрез in vitro термотерапия при ябълковия сорт Remo. Научни трудове от научна конференция посветена на 60 години Съюз на учените в България и 20 години клон Кърджали, 204-208.

8 Милушева Cн., Корнова K., Попов Ст. 2007. Скрининг на вирусния статус при крушови сортове и възможности за получаване на свободен от вируси посадъчен материал. Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series C. Technics and Technologies, International conference of young scientists, vol. 6: 195-206.

9 Милушева С., Начева Л., Иванова К. 2007. In vitro вирусно елиминиране при ябълковия сорт Ремо – резултати след термотерапия. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 10 (6), 1140-1147.

10 Милушева С., Ранкова З. 2006. Серологично идентифициране на вируса на шарката по сливата (Plum pox virus ) при някои икономически важни превели. Селскостопанска наука, 4, 38-41.

11 Джувинов В., Хартман В., Милушева С., Божкова В., Живондов А. 2005. Проучване върху реакцията на някои сливови сортове към вируса на шарката (Plum pox virus). Научни трудове на НЦАН том 3, 50-53.

12 Корнов Г., Куманов К., Милушева С., Колев К., Ранкова З., Царева И. 2009. Влияние на напояването с регулиран воден дефицит върху добива на ремонтантния малинов сорт „Люлин”. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12, 6, 1553-1565

13 Начева Л., Милушева С. 2008. Предварителни резултати за влиянието на рибавирин върху in vitroкултивирани ябълкови растения с цел елиминиране на някои вируси. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 11 (1), 129-137.

14 Ранкова З., Милушева С. 2001. Проблеми с плевелната растителност при епидемиологията на вируса на шарката /Plum pox virus/. Научни трудове, АУ, т.XLVI (1), 381-384.

15 Сакалиева Д., Милушева С. 1998. Разпространение на болестта столбур по домати и пипер в Пазарджишкия район. Научни трудове, ВСИ, т. 43: 133 – 136.

16 Сакалиева Д., Милушева С. 1998. Влияние на технологията на отглеждане върху разпространението и развитието на болестта столбур по домати и пипер. Научни трудове, ВСИ, т. 43: 137 – 140.

17 Milusheva S., Borisova A. 2005. Incidence of Prunus necrotic ringspot and Prune dwarf viruses inPrunus species in South Bulgaria. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 2, 19: 42-45.

18 Milusheva S., Gercheva P., Bozhkova V and Kamenova I. 2008. Experiments on transmission of Plumpox virus through Prunus seeds. Journal of Plant Pathology, 90(1), 23-26.

19. Milusheva S., Kamenova I. 2006. Plum pox virus sanitary status in Plovdiv region of Bulgaria. Vočarstvo, vol. 40, 155 (3): 199-208.

20 Milusheva S., Kamenova I., Stoev A. 2006. Plum pox virus (PPV) in Bulgaria. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 36, 2, 6.

21 Milusheva S., Mavrodieva V., Levy L. 2005. Partial characterization on Plum pox virus /PPV/ strain M isolates from Bulgaria. Phytopathologia Polonica, 36: 33-40.

22 Milusheva S., Rankova Z. 2002. Plum Pox Potyvirus Detection in Weed Species under Field Conditions. VIIth International Symposium on Plum and Prune Genetic, Breediing and Pomology, Aug. 20-24 2001, Plovdiv, Bulgaria. Acta Horticulturae, 577: 283-287. 

23 Milusheva S., Zhivondov A., and Bozhkova V. 2009. Screening of Plum Elites for Resistance to Plum Pox Virus under Field Conditions. Acta Horticulturae, 825: 77-81.

24 Milusheva S. and Zhivondov A. 2011. Tests of Plum Hybrids for Resistance to Plum Pox Virus. Acta Hort. 899: 109-112.

25 Bozhkova V., Zhivondov A., Milusheva S. 2006. Some results from the studies of introduced plum cultivars. Eufrin Plum and prune working group meeting, July 31st-Audust 2nd, 2006, Hradec Kralove – Holovousy, 29-33.

26 Dallot , S., Kamenova, I., Glasa, M., Pittnerova, S., Kominek, P., Paunović, S., Jevremović, D., Virscek-Marn, M., Mavric Plesko, I. and Milusheva, S. 2008. Prevalence and genetic structure of PPV-M in six European countries. Acta Hort. (ISHS) 781:227-234

27 Dzhuvinov V., Bozhkova V., Milusheva S., Gercheva P. 70 Years Investigation on Sharka in Bulgaria. VIIIth International Symposium on Plum and Prune Genetic, Breediing and Pomology, September 5-8, 2004, Norvay, Acta Horticulture.

28 Kamenova I., Dallot S., Dragoiski K., Milusheva S. 2006. Strain status of Plum pox virus in Bulgaria (Щамов статус на изолати от Plum pox virus в България). Растениевъдни науки, 5: 403-407.

29 Kamenova I., Dallot S., Bozhkova V., Milusheva S. 2011. First report of the Plum pox virus recombinant strain on peach in Bulgaria. Plant Desease, 95, 10q 1320.

30 Kamenova I., Milusheva S., Borisova A., Stoev A., and Myrta A. 2002. Typing of plum pox virus strains in Bulgaria: Preliminary results. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 2, 16: 10-13.

31 Kamenova I., Milusheva S., Dragoyski K., Borisova A., Dallot S., Mavrodieva V. and Levy L. 2011. An overview in sharka research in Bulgaria. 2011. Acta Hort. 899: 19-27.

32 Koumanov K, Kolev K., Rankova Z., Milusheva S., Rusalimov Z., Tsareva I. 2006. Regulated deficit drip irrigation and water use efficiently of a raspberry (Rubus ideaus L.) primocane-fruiting cultivar. 7thInternational Micro Irrigation Congress, Sept. 10-16, 2006, PWTC, Kuala Lumpur, 1-7.

33 Kamenova I., Milusheva S. 2005.Sharka disease in Bulgaria: Past, present and future. Biotechnology and Biotechnological Equipment, Special issue, 22-40.

34 Nacheva L., Milusheva S., Ivanova K. 2002. Elimination of plum pox potyvirus (PPV) in Prunus Kjustendilska sinja sliva and cv. Valevka through in vitro techniques. VIIth International Symposium on Plum and Prune Genetic, Breediing and Pomology, Aug. 20-24 2001, Plovdiv, Bulgaria. Acta Horticulturae, 577:289-291.

35 Ravelonandro M., Kundy J., Milusheva S., Minoiu N., Rankovic M., Briard P. Updated characterization of Plum Pox Virus isolates from the Balkan area to Western Europe. VIIIth International Symposium on Plum and Prune Genetic, Breediing and Pomology, September 5-8, 2004, Norvay, Acta Horticulturae.

36 Topchiiska M., Milusheva S., Kamenova I.. 2002. Biological and immunoenzymic characteristics of plum pox potyvirus isolates on stone fruits in Bulgaria. Acta Horticulturae, 577: 97-102.