Публикации - Стефан Иванов Гандев

 1. Списък на научните публикации

 1. Гандев, С., (1996). Изследвания върху репродуктивните и вегетативните прояви при крушата (Pirus communis L.). Автореферат за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. Пловдив.
 2. Гандев, С., (1996). Цъфтежни и репродуктивни прояви на отделните цветове в крушевото съцветие при сорт Вилямова масловка. Растениевъдни науки, 33(9): 43 - 46.
 3. Гандев, С., С. Мавродиев (1997). Взаимоотношения между вегетативните и репродуктивните органи на смесената пъпка на круша сорт Вилямова масловка в началото на вегетацията. Растениевъдни науки, 34(9–10): 103 - 108. 
 4. Йовчев, И., С. Гандев (1998). Коефициенти за определяне на листната повърхност при крушовия сорт Вилямова масловка. Растениевъдни науки, 35(4), 286 -288.
 5. Гандев, С., Т. Deckers (2001). Влияние на геотропичната ориентация на късите плодни клончета на крушовия сорт Вилямова масловка върху вегетативните и репродуктивните им прояви. Растениевъдни науки, 38: 104 – 108.
 6. Перифанова-Немска, М., С. Гандев, М. Златанов, Г. Антова (2001).  Химичен състав на ореховите плодове. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, том XLVI, №5, 195 – 200. 
 7. Недев Н., Л. Каварджиков, С. Гандев (2002). Извор 10 – перспективен орехов сорт. Растениевъдни науки, 39(1 – 2): 54 – 56. 
 8. Dzhuvinov, V., S. Gandev, I. Slavov (2002). Quins. Agriculture Plus, 1-15.
 9. Perifanova-Nemska, M., M. Zlatanov, G. Antova, St. Gandev (2003). Investigation of hazelnut varieties cultivated in Bulgaria. Lipid composition of hazelnut oil,. 9-th International conference for renewable resources and plant biotechnology, Narossa, 16 – 17 June 2003, Maldeburg, Germany. 
 10. Gandev St., St. Mavrodiev (2004). Photoassimilate transport and localization in pear cultivar Williams as depending on the growing fruit position on spurs. Bulg. J. Agric. Sci. 10: 317 – 322.
 11. Арнаудов, В., С. Гандев (2004). Влияние на резитбата върху намножаването на обикновената крушова бълха. Растениевъдни науки, 41(1): 65 – 67. 
 12. Мавродиев С., С. Гандев (2004). Влияние на формировката върху репродуктивните прояви на ябълковия сорт Грени Смит. Растениевъдни науки, 41(1): 49 -50. 
 13. Гандев, С. (2004). Особености на растежа и плододаването при ябълката. Растениевъдни науки, 41(2): 99 – 104. 
 14. Манолова, В., С. Гандев (2004). Обзор на ореховото производство в България. Икономика и управление на селското стопанство, 49(5): 3 – 5. 
 15. Джувинов, В., К. Куманов, С. Гандев, В. Арнаудов, И. Славов (2004). Орех: подобряване на ореховото производство. FAO—Институт по овощарство-Пловдив TCP/BUL/0166(3001), Пловдив 2004, 48 стр.
 16. Gandev, S., V. Dzhuvinov (2005). Performance of hypocotyl grafting of walnut under uncontrolled temperature conditions. Acta Horticulturae, 705: 351 – 353. 
 17. Гандев, С. (2005). Възможности за размножаване на ореха (J. regia L.) в България по метода връхно присаждане при неконтролирана температура. Растениевъдни науки, 42(5): 436 – 438.
 18. Гандев, С. (2007). Вегетативни прояви на орехови растения (J. regia L.) в питомник, присадени по методите прозорче, топъл калус и хипокотилно присаждане. Растениевъдни науки, 44: 568-570. 
 19. Гандев, С. (2007). Васден – нов орехов сорт. Растениевъдни науки, 44(4): 383-384. 
 20. Гандев, С. (2007 ). Отглеждане на ябълката по системата конус. Формиране и резитба. Растениевъдни науки, 44(4): 371-375. 
 21. Гандев, С. (2007). Отглеждане на ябълката по системата конус. Растеж и плододаване на сорт Джонаголд, присаден върху подложки М 9 и ММ 106. Растениевъдни науки, 44(4): 571-573. 
 22. Gandev, S. (2007). Budding and grafting of the walnut (Juglans regia L.) and their effectiveness in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 683-689. 
 23. Манолова, В., С. Гандев (2008). Икономическа оценка на системата конус, приложена при сорт Джонаголд, присаден върху подложки М 9 и ММ 106. Растениевъдни науки, 45: 184-188. 
 24. Gandev S. (2008). Extending the period for propagation of walnut (Juglans regia L.) by combining hot callusing, hypocotyl grafting and patch budding methods. Vocarstvo, 42: 49-53. 
 25. Гандев, С., В. Джувинов, В., Арнаудов (2009). Чувствителност на наши и интродуцирани орехови сортове на късен пролетен мраз. Растениевъдни науки, 46: 75-77. 
 26. Начева, Л., С. Гандев (2009). Транспорт и разпределение на 14С-фотоасимилати при орехови растения, присадени по метода топъл калус. Растениевъдни науки, 46: 210-213. 
 27. Gandev, S. (2009). Training and Pruning of apple trees according to the new system ‘Cone”. Acta Horticulturae, 825: 465 - 470. 
 28. Arnaudov, V., S. Gandev (2009). Susceptibility of some walnut varieties to Gnomonia Leptostyla (Fr.) ces. et de not. Acta Horticulturae, 825: 407 - 412. 
 29. Arnaudov, V., S. Gandev, M. Dimova (2009). Susceptibility of some walnut cultivars to walnut blight (Xantomonas arboricola) pv. Juglandis (pierce) dye. 3rd International Scientific Horticulture Confetence – Nitra. Acta horticulturae et regiotecturae, mimoriadne číslo, 46-49. 
 30. Манолова, В., С. Гандев (2009). Предварителна оценка на ефективността на смесено насаждение орех-праскова. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(2): 379-385. 
 31. Gandev, S. (2009). Propagation of walnut under controlled temperature by the mehods of omega bench grafting, hot callus and epicotyl grafting. Bul. J. of Agr. Sci.,15(2): 105-108. 
 32. Perifanova-Nemska, M., G. Uzunova, S. Gandev (2009). Chemical composition of introduced walnut varieties, grown in Bulgaria. International Symposium on Engineering and Architectural Science of Balkan, Caucasus and Turkis Republics, 22-24 October, 2009, Isparta, Turkey, v.3: 361-365. 
 33. Перифанова-Немска, М., С. Гандев, Г. Узунова (2009). Химичен състав на масло от френски орехови сортове, отглеждани в България. Сборник на докладите от третия международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 91-96.
 34. Gandev, S. (2009). Walnut propagation in Bulgaria. Walnut propagation training short course, Cost Action 873 – ‘Bacterial Diseases of Stone Fruit and Nuts’, Murcia, Spain, March 10-12, p.8-9.
 35. Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова-Немска и М. Петрова-Димова (2011). Агробиологична оценка на интродуцирания орехов сорт Хартли, отглеждан при климатичните условия на Южна България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(3): 605-623. 
 36. Gandev, S., V. Arnaudov. (2011). Propagation Method of Epicotyl Grafting in Walnut (Juglans regia L.) under Production Condition. Bul. J. of Agr. Sci., 17: 173-176. 
 37. Гандев, С. (2011). Помологична характеристика на интродуцирания орехов сорт Лара. Растениевъдни науки, 48: 159-162. 
 38. Gandev, S., V. Arnaudov, V. Dzhuvinov, M. Perifanova-Nemska and K. Koumanov (2011). Agrobiological evaluation of 'Lara' walnut cultivar under the climatic conditions of South Bulgaria. Acta Horticulturae, 981: 141-146 .
 39. Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова-Немска, М. Петрова-Димова (2012). Оценка на френския орехов сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България. Растениевъдни науки 49 (5), 75-85
 40. Gandev, S., (2013). First results of industrial propagation of walnut (J. Regia l.) In Bulgaria by the hot callus method, using hot water installation. IV International Symposium „Agrosym 2013“, 263-267.
 41. Manolova V., S. Gandev (2013). Comparison of Economic Results between Separate Growing of Walnut and Mixed Growing Walnut and Peach. Acta Hort. (ISHS) 981:749-754
 42. Манолова, В., Пенов, И., Колев, К., Живондов, А., Господинова, М., Ранкова, З., Гандев, С., Попов, С. и Николова, М. (2013). Предизвикателства и очаквания на производителите на плодове – резултати от изследователски проект. Селскостопанска наука, 46 (№2), 15-24.
 43. Перифанова – Немска, М., П. Георгиева, Д. Бояджиев, С. Гандев (2013). Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов. Одеська нацiональна академiя харчових технологiй. Наукоы працi, випуск 44, том 2, 77-81. 
 44. Gandev, S. (2013). Winter hardiness of reproductive organs of the walnut cultivars Izvor 10, Lara and Fernor at extreme low temperatures. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (5), 1068-1070.
 45. Домозетова, Д., С. Гандев. 2014. Използвани системи за формиране и резитба при ябълката в България. ІІ-ра Научна Конференция с Международно участие „Теория и практика в земеделието“. 22-24.11.2013, Юндола, България, 170-184
 46. Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, Д. Домозетова, П. Герчева, Л. Начева, С. Попов, К. Корнова, 2014. Състояние, проблеми и перспективи на производството на круши в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, 6, 1534 -1552
 47. Гандев, С., В. Арнаудов (2014). Агробиологична характеристика на унгарския орехов сорт Тисачечи 83. Растениевъдни науки, №1, 67-70.
 48. Джувинов, В., К. Колев, В. Божкова, С. Гандев (2014). Архитектура на овощното дърво при ябълка, череша и слива. Растениевъдни науки, № 1, 21-26.
 49. Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, Л. Начева, К. Куманов, Д. Борисова, М. Николова, Е. Благоева (2014). Състояние и перспективи на орехоплодните култури в България. Растениевъдни науки, №1, 9-14.
 50. Гандев, С. (2014). Усъвършенстване на технологията за размножаване на орех в стратификалня. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17, 1, 2014, (143-151)
 51. Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова – Немска (2014). Агробиологична оценка на интродуцирания орехов сорт Сер, отглеждан при климатичните условия на Южна България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17, 1, 2014, (101-116)
 52. Джувинов, В. С.Гандев, 2014.  СЕЛЕКЦИЯ ПРИ ОРЕХА – СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17, 1, 2014, (176-191)
 53. Гандев, С. (2014). Отглеждане на орех с междинна култура праскова. Растениевъдни науки, 51(4-5): 87-91.
 54. Манолова, В., С. Гандев (2014). Отглеждане на орех с междинна култура праскова – икономически аспекти. Растениевъдни науки, 51(4-5): 83-86.
 55. Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова – Немска. (2014). Фернор – перспективен орехов сорт за условията на България. Растениевъдни науки, 51(4-5): 78-82.
 56. Gandev, S. and V. Dzhuvinov. (2014). Training and pruning of apple and modern trends of development - an overview. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 1, 2014, 1264-1267
 57. Gandev, S., & Dzhuvinov, V. (2014). Evaluation of Some Walnut Cultivars under the Climatic Conditions of South Bulgaria. Агрознање, 15(1), 5-16.
 58. Gandev, S. (2014). State-of-the-art and Problems of Walnut Propagation Methods. Агрознање, 15(1), 95-110.
 59. Arnaudov, V., Gandev, S., & Dimova, M. (2014). Susceptibility of Some Walnut Cultivars to Gnomonia leptostyla and Xanthomonas arboricola pv. juglandis in Bulgaria. Агрознање, 15(1), 41-54.
 60. Dimova, M., Titjnov, M., Arnaudov, V., & Gandev, S. (2014). Harmful Effect of Cherry Leaf Spot (Blumeriellajaapii) on Sour Cherry and Influence on Fruit Yield. Агрознање, 15(4), 393-400.
 61. Гандев, С. (2015). Подобряване на ореховото производство – размножаване, сортоизучаване и отглеждане. Автореферат за присъждане на научната степен „доктор на науките“. Институт по овощарство – Пловдив.
 62. Gandev, S., V. Arnaudov and D. Serbezova (2015). Selection and cultivation of local wild walnut type in Bulgaria. Acta Hortic, 1074: 135-139. 
 63. Гандев, С. (2015). Основни критерии при избор на орехови сортове, подходящи за отглеждане в България. Растениевъдни науки, 4: 37-42
 64. Uzunova,G., Perifanova-Nemska, M., Stojanova, M. and Gandev, S. (2015). Chemical composition of walnut oil from fruits on different years old branches. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (3) 494-497.
 65. Джувинов, В., С. Гандев (2015). Овощарството в България – историческо развитие, състояние и проблеми. 70 години Аграрен Университет – Пловдив, 29-31 октомври.
 66. Начева, Л., С. Гандев, П. Герчева, В. Иванова (2015). Възможности за присаждане на Ginkgo biloba L. по метода „Топъл калус“. 70 години Аграрен Университет – Пловдив, 29-31 октомври.
 67. Gandev, S.I. (2016). Application of hot callus and epicotyl grafting methods in walnut propagation. Acta Hortic. 1139, 475-478
 68. Dzhuvinov, V., S. Gandev. 2016.  Evaluation of Fruit Bearing Habit of Apple, Sweet Cherry, Walnut and Strawberry Cultivars in Bulgaria-An Overview. Acta Hortic. 1139, 177-182
 69. Gandev, S.I., Savov, P., Isuf, E. and Bozhkova, V. (2016). Some growth and reproductive traits of six plum cultivars. Acta Hortic. 1139, 213-218
 70. Dzhuvinov, V., Gandev, S. and Matova, A. (2016). Apple breeding for tree architecture in Bulgaria: spindle and Solaxe trees. Acta Hortic. 1127, 23-28
 71. Гандев, С., И. Нанев, Г. Корнов, П. Савов, Е. Исуф, Д. Сербезова (2015). Влияние на три системи за формиране върху вегетативните и репродуктивните прояви на ябълковия сорт Бребърн върху подложка М9. Bulgarian Journal of Agriculture Science, 22 (No 4) 2016, 600-603.
 72. Гандев, С., И. Нанев, И. Станева, П. Савов, Е. Исуф, Д. Сербезова (2016). Вегетативни и репродуктивни прояви на ябълковия сорт Грени Смит върху подложка М9, формиран по системите Стройно вретено, Солен и Вертикална ос. Екология и бъдеще, XV, No. 1–2, 62-65
 73. Гандев, С., В.Манолова. 2016. Растеж, плододаване и икономическа ефективност на системите за формиране стройно вретено, солен и вертикална ос, приложени при ябълковите сортове Бребърн и Грени смит върху подложка М9. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 1:158-173.
 74. Kutinkova, H., S. Gandev, V. Dzhuvinov, B. Lingren (2016). Control of oriental fruit moth Cydia molesta and peach twig borer Anarsia lineatella by using pheromone dispensers in Bulgaria. Journal of Biopesticides 9(2): 220-227.
 75. Gandev, S., 2016. Walnut propagation – an overview. Rastenievadni nauki (Bulgarian Journal of Crop Science), 53(4), pp. 3-10.
 76. Гандев, С., Е. Исуф, Н. Цайкин (2017). Разпределение на плодовете в короната на ореховите дървета в зависимост от светлинните условия". Растениевъдни науки, 53(4), pp. 11–14.
 77. Николова, В., Д. Диманов, С. Гандев (2017). Проучване възможността за индуциране на калусна тъкан при обикновен орех (J. regia, L.). Растениевъдни науки, 53(4), pp. 15–19.
 78. Gandev, S.I. (2017). Behavior of some local and foreign walnut cultivars under the climatic conditions of South Bulgaria. Fruits 72(1), 31-35.
 79. Kutinkova, H., S. Gandev, N. Palagacheva, V. Dzhuvinov, B. Lingren. 2017. Ecological approach for control of Cydia molesta Busck and Anarsia lineatella Zell. using pheromone dispensers. 52nd Croatian and 12th International Symposium on AgricultureǀFebruary 12-17, 2017 ǀ Dubrovnik, Croatia. 71-76
 80. Gandev, S., (2017). Walnut propagation using a hot water installation and growing the obtained plants in containers. Bulg. J. Agric. Sci., 23 (1): 83–85
 81. Kutinkova H., Dzhuvinov, V. Gandev, S. Tityanov, M. 2017. Sustainable control of some important fruit moths in Bulgaria.XXII Savetovanje o biotehnologiji” Zbornik radova, 1, 419-424
 82. Kutinkova, H. Tityanov, M. Gandev, S., Dzhuvinov V. 2017. Control of oriental fruit moth Cydia molesta Busck by mating disruption in peach orchards of Bulgaria“ XXII Savetovanje o biotehnologiji” Zbornik radova, 1, 333-338
 83. Корнов, Г., Станева, И., Куманов, К., Гандев, С. 2017. Влияние на сорта и формировката върху съдържанието на минерални хранителни елементи в листата при интензивно отглеждане на ябълката. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 280-289
 84. Kutinkova, H. , Gandev, S.  Dzhuvinov, V. B. Lingren. 2017. Control of oriental fruit moth Cydia molesta and peach twig borer Anarsia lineatella by using CIDETRAK® OFM/PTB and CIDETRAK® OFM/PTB MESO dispensers in Bulgaria. IOBC-WPRS Bulletin, 123, 20-26.
 85. Акова, В., В. Николова, С. Гандев. 2018. Първи резултати за влиянието на азотното торене върху вегетативните прояви на черешовата подложка MAXMA14, отглеждана в контейнери. Екология и здраве 2018, 40-42.
 86. Gandev, S. and D. Serbezova, 2019, Performance of the Apple Cultivars ‘Braebutn’ and ‘Granny Smith’on M9 Rootstock, Trained to the Systems Slender Spindle, Solen and Vertical Axis, ATINER’s Conference Paper Proceedings Series AGR2017-0128 Athens, 18 January 2019 ISSN: 2529-167X,
 87. Bujdosó G., S. Gandev, F. Izsépi, K. Szügyi-Bartha, V. Varjas, G. Végvári (2019). Detection and quantification of phenolic compounds of kernel of selected Hungarian and Bulgarian Persian walnut cultivarsEuropean Journal of Horticultural Science 84(2):85-90   DOI: 10.17660/eJHS.2019/84.2.4
 88. Aleksandrova D., Zsivanovits G., Rankova Z., Malchev S., Gandev S..2019. Effect of chitosan edible coating on sweet cherry post-harvest storage pathogens.  3rd Biosystem and Food Engineering conference, BiosysFoodEng 2019, Proceedings, ISBN 978-963-269-878-6 
 89. Gandev, S., Nikolova, V., Dimanov, D., Ivanov, P. and Dimitrov, A. 2019. Propagation of a local walnut cultivar 'Izvor 10' by in vitro techniques and hot callus method. Acta Hortic. 1259, 115-120    DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1259.19
 90. Gandev, S.I. 2019. Agrobiological evaluation of the local walnut cultivars 'Izvor 10' and 'Sheynovo' in the climatic conditions of Southern Bulgaria. Acta Hortic. 1259, 67-70   SJR DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1259.12
 91. Serbezova, D., Gandev, S. and Krishkova, I. 2019. Old local Bulgarian pear cultivars. Acta Hortic. 1259, 77-80   SJR DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1259.14
 92. Akova, V., I. Staneva, V. Nikolova, S. Gandev, 2019. Fertilization impact on the growth and nutritional status of cherry planting material from bigarreau burlat cultivar on maxma14 rootstock, grown in containers - first results. Scientific Papers. Series B. Horticulture.Vol.LXIII, No.1,137-142, 2019.
 93. Василев, А., С. Гандев (2015). Размери и качество на ореховите плодове в зависимост от местоположението им върху плододаващите клони, светлинните условия и възрастта на дървесината. За печат?


Монографии
Джувинов, В., С. Гандев, К. Куманов, В. Арнаудов (2010). Орех. Биофрут БГ ЕООД. 

   
 Джувинов, В., С. Гандев, К. Куманов, В. Арнаудов (2013).
Орех. Второ преработено издание. Биофрут БГ ЕООД.
 Домозетов, Д., С.Гандев, Д. Сербезова. 2014.
Формиране и резитба на овощни дървета
 и храсти. Биофрут БГ - ЕООД.
   

Книги
   
 Avanzato, D., S. Gandev et al. (2013). Following Walnut Footprints.
  A publication of the International Society for Horticultural Science, Monograph. 


Технологии и сортове
- Орехов сорт ‘Васден’.

 
  Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, К. Куманов, Г. Корнов (2013).
 Технология за отглеждане на орех (Juglans regia L.). Институт по овощарство-Пловдив.

Получени награди