Публикации - Стефан Иванов Гандев

Списък на научните публикации

  1.       Гандев, С., (1996). Изследвания върху репродуктивните и вегетативните прояви при крушата (Pirus communis L.). Автореферат за присъждане на научната и образователна степен „доктор”. Пловдив.

  2.       Гандев, С., (1996). Цъфтежни и репродуктивни прояви на отделните цветове в крушевото съцветие при сорт Вилямова масловка. Растениевъдни науки, 33(9): 43 - 46. Web os Science

  3.       Гандев, С., С. Мавродиев (1997). Взаимоотношения между вегетативните и репродуктивните органи на смесената пъпка на круша сорт Вилямова масловка в началото на вегетацията. Растениевъдни науки, 34(9–10): 103 - 108. Web os Science

  4.       Йовчев, И., С. Гандев (1998). Коефициенти за определяне на листната повърхност при крушовия сорт Вилямова масловка. Растениевъдни науки, 35(4), 286 -288. Web os Science

  5.       Гандев, С., Т. Deckers  (2001). Влияние на геотропичната ориентация на късите плодни клончета на крушовия сорт Вилямова масловка върху вегетативните и репродуктивните им  прояви. Растениевъдни  науки, 38: 104 – 108. Web os Science

  6.       Перифанова-Немска, М., С. Гандев, М. Златанов, Г. Антова (2001). Химичен състав на ореховите плодове. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, том XLVI, №5, 195 – 200.

  7.       Недев Н., Л. Каварджиков, С. Гандев (2002). Извор 10 – перспективен орехов сорт. Растениевъдни науки, 39(1 – 2): 54 – 56. Web os Science

  8.       Dzhuvinov, V., S. Gandev, I. Slavov (2002). Quins. Agriculture Plus, 1-15.

  9.       Perifanova-Nemska, M., M. Zlatanov, G. Antova, St. Gandev. 2003. Investigation of hazelnut varieties cultivated in Bulgaria. Lipid composition of hazelnut oil. 9-th International conference for renewable resources and plant biotechnology, Narossa, 16 – 17 June 2003, Maldeburg, Germany.

  10.   Gandev St., St. Mavrodiev (2004). Photoassimilate transport and localization in pear cultivar Williams as depending on the growing fruit position on spurs. Bulg. J. Agric. Sci. 10: 317 – 322. Web os Science

  11.   Арнаудов, В., С. Гандев (2004). Влияние на резитбата върху намножаването на обикновената крушова бълха. Растениевъдни науки, 41(1): 65 – 67.

  12.   Мавродиев С.,  С. Гандев (2004). Влияние на формировката върху репродуктивните прояви на ябълковия сорт Грени Смит. Растениевъдни науки, 41(1): 49 -50.

  13.   Гандев, С. (2004). Особености на растежа и плододаването при ябълката. Растениевъдни науки, 41(2): 99 – 104.

  14.   Манолова, В., С. Гандев (2004). Обзор на ореховото производство в България. Икономика и управление на селското стопанство, 49(5): 3 – 5.

  15.   Джувинов, В., К. Куманов, С. Гандев, В. Арнаудов, И. Славов (2004). Орех: подобряване на ореховото производство. FAO—Институт по овощарство-Пловдив TCP/BUL/0166(3001), Пловдив 2004, 48 стр.

  16.   Gandev, S., V. Dzhuvinov (2005). Performance of hypocotyl grafting of walnut under uncontrolled temperature conditions. Acta Horticulturae, 705: 351 – 353. Scopus SJR 2005 0.198

  17.   Гандев, С. (2005). Възможности за размножаване на ореха (J. regia L.) в България по метода връхно присаждане при неконтролирана температура. Растениевъдни науки, 42(5): 436 – 438.

  18.   Гандев, С. (2007). Вегетативни прояви на орехови растения (J. regia L.) в питомник, присадени по методите  прозорче, топъл калус и хипокотилно присаждане.  Растениевъдни науки, 44: 568-570. Web of Science

  19.   Гандев, С. (2007).  Васден – нов орехов сорт. Растениевъдни науки, 44(4): 383-384. Web of Science

  20.   Гандев, С. (2007 ). Отглеждане на ябълката по системата конус. Формиране и резитба. Растениевъдни науки, 44(4): 371-375. Web of Science

  21.   Гандев, С. (2007). Отглеждане на ябълката по системата конус. Растеж и плододаване на сорт Джонаголд, присаден върху подложки М 9 и ММ 106. Растениевъдни науки, 44(4): 571-573. Web of Science

  22.   Gandev, S. (2007). Budding and grafting of the walnut (Juglans regia L.) and their effectiveness in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 683-689. Scopus

  23.   Манолова, В., С. Гандев (2008). Икономическа оценка на системата конус, приложена при сорт Джонаголд, присаден върху подложки М 9 и ММ 106. Растениевъдни науки, 45: 184-188. Web of Science

  24.   Gandev S. (2008). Extending the period for propagation of walnut (Juglans regia L.) by combining hot callusing, hypocotyl grafting and patch budding methods. Vocarstvo, 42: 49-53.

  25.   Гандев, С., В. Джувинов, В., Арнаудов (2009). Чувствителност на наши и интродуцирани орехови сортове на късен пролетен мраз. Растениевъдни науки, 46: 75-77. Web of Science

  26.   Начева, Л., С. Гандев (2009). Транспорт и разпределение на 14С-фотоасимилати при орехови растения, присадени по метода топъл калус. Растениевъдни науки, 46: 210-213. Web of Science

  27.   Gandev, S. (2009). Training and pruning of apple trees according to the new system ‘Cone”. Acta Horticulturae, 825: 465 - 470. Scopus SJR 2009 0.214

  28.   Arnaudov, V., S. Gandev (2009). Susceptibility of some walnut cultivars to Gnomonia Leptostyla (Fr.) ces. et de not. Acta Horticulturae, 825: 407 - 412. Scopus SJR 2009 0.214

  29.   Arnaudov, V., S. Gandev, M. Dimova (2009). Susceptibility of some walnut cultivars to walnut blight (Xantomonas arboricola) pv. Juglandis (pierce) dye. 3rd International Scientific Horticulture Confetence – Nitra. Acta horticulturae et regiotecturae, mimoriadne číslo, 46-49.

  30.   Манолова, В., С. Гандев (2009). Предварителна оценка на ефективността на смесено насаждение орех-праскова. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(2): 379-385.

  31.   Gandev, S. (2009). Propagation of walnut under controlled temperature by the methods of omega bench grafting, hot callus and epicotyl grafting. Bul. J. of Agr. Sci.,15(2): 105-108. SCOPUS SJR 2009 0,137;

  32.   Perifanova-Nemska, M., G. Uzunova, S. Gandev (2009). Chemical composition of introduced walnut varieties, grown in Bulgaria. International Symposium on Engineering and Architectural Science of Balkan, Caucasus and Turkis Republics, 22-24 October, 2009, Isparta, Turkey, v.3: 361-365.

  33.   Перифанова-Немска, М., С. Гандев, Г. Узунова (2009). Химичен състав на масло от френски орехови сортове, отглеждани в България. Сборник на докладите от третия международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни”,  91-96.

  34.   Gandev, S. (2009). Walnut propagation in Bulgaria. Walnut propagation training short course, Cost Action 873 – ‘Bacterial Diseases of Stone Fruit and Nuts’, Murcia, Spain, March 10-12, p.8-9.

  35.   Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова-Немска и М. Петрова-Димова (2011). Агробиологична оценка на интродуцирания орехов сорт Хартли, отглеждан при климатичните условия на Южна България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(3): 605-623.

  36.   Gandev, S., V. Arnaudov, 2011. Propagation Method of Epicotyl Grafting in Walnut (Juglans regia L.) under Production Condition. Bul. J. of Agr. Sci., 17: 173-176. IF 2011 0.189; SCOPUS SJR 2011 0,198;

  37.   Гандев, С. (2011). Помологична характеристика на интродуцирания орехов сорт Лара. Растениевъдни науки, 48: 159-162. Web of Science

  38.   Gandev, S., V. Arnaudov, V. Dzhuvinov, M. Perifanova-Nemska and K. Koumanov (2011). Agrobiological evaluation of 'Lara' walnut cultivar under the climatic conditions of South Bulgaria. Acta Horticulturae, 981: 141-146 Scopus SJR 2011 0.241

  39.   Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова-Немска, М. Петрова-Димова (2012). Оценка на френския орехов сорт Фернет и възможности за отглеждането му в България. Растениевъдни науки 49 (5), 79-85

  40.   Gandev, S., (2013). First results of industrial propagation of walnut (J. Regia l.) In Bulgaria by the hot callus method, using hot water installation. IV International Symposium „Agrosym 2013“, 263-267.

  41.   Manolova V., S. Gandev (2013). Comparison of  economic results between separate growing of  walnut and mixed growing walnut and peach. Acta Horticulturae, 981: 749-754. Scopus SJR 2013 0.193

  42.   Манолова, В., Пенов, И., Колев, К., Живондов, А., Господинова, М., Ранкова, З., Гандев, С., Попов, С. и Николова, М. (2013). Предизвикателства и очаквания на производителите на плодове – резултати от изследователски проект. Селскостопанска наука, 46 (№2), 15-24.

  43.   Перифанова – Немска, М., П. Георгиева, Д.  Бояджиев, С. Гандев (2013). Математико-статистическое моделирование сортов грецких орехов. Одеська нацiональна академiя харчових технологiй. Наукоы працi, випуск 44, том 2, 77-81.

  44.   Gandev, S. (2013). Winter hardiness of reproductive organs of the walnut cultivars Izvor 10, Lara and Fernor at extreme low temperatures. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (5), 1068-1070. SCOPUS SJR 2013 0,164;

  45.   Домозетова, Д., С. Гандев. 2014. Използвани системи за формиране и резитба при ябълката в България. ІІ-ра Научна Конференция с Международно участие „Теория и практика в земеделието“. 22-24.11.2013, Юндола, България, 170-184

  46.   Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, Д. Домозетова, П. Герчева, Л. Начева, С. Попов, К. Корнова, 2014. Състояние, проблеми и перспективи на производството на круши в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 16, 6, 1534 -1552

  47.   Гандев, С., В. Арнаудов (2014). Агробиологична характеристика на унгарския орехов сорт Тисачечи 83. Растениевъдни науки, 51 (1), 67-70

  48.   Джувинов, В., К. Колев, В. Божкова, С. Гандев (2014). Архитектура на овощното дърво при ябълка, череша и слива. Растениевъдни науки, № 1, 21-26.

  49.   Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, Л. Начева, К. Куманов, Д. Борисова, М. Николова, Е. Благоева (2014). Състояние и перспективи на орехоплодните култури в България. Растениевъдни науки, №1, 9-14.

  50.   Гандев, С. (2014). Усъвършенстване на технологията за размножаване на орех в стратификалня. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17, 1, 2014, (143-151)

  51.   Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова – Немска (2014). Агробиологична оценка на интродуцирания орехов сорт Сер, отглеждан при климатичните условия на Южна България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17, 1, 2014, (101-116)

  52.   Джувинов, В. С. Гандев, 2014.  Селекция при ореха – съвременни насоки на развитие. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 17, 1, 2014, (176-191)

  53.   Гандев, С. (2014). Отглеждане на орех с междинна култура праскова. Растениевъдни науки, 51(4-5): 87-91.

  54.   Манолова, В., С. Гандев (2014). Отглеждане на орех с междинна култура праскова – икономически аспекти. Растениевъдни науки, 51(4-5): 83-86.

  55.   Гандев, С., В. Арнаудов, М. Перифанова – Немска. (2014). Фернор – перспективен орехов сорт за условията на България. Растениевъдни науки, 51(4-5): 78-82.

  56.   Gandev, S. and V. Dzhuvinov. (2014). Training and pruning of apple and modern trends of development - an overview. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 1, 2014, 1264-1267

  57.   Gandev, S., & Dzhuvinov, V. (2014). Evaluation of Some Walnut Cultivars under the Climatic Conditions of South Bulgaria. Агрознање, 15(1), 5-16.

  58.   Gandev, S. (2014). State-of-the-art and Problems of Walnut Propagation Methods. Агрознање, 15(1), 95-110.

  59.   Arnaudov, V., Gandev, S., & Dimova, M. (2014). Susceptibility of Some Walnut Cultivars to Gnomonia leptostyla and Xanthomonas arboricola pv. juglandis in Bulgaria. Агрознање, 15(1), 41-54.

  60.   Dimova, M., Titjnov, M., Arnaudov, V., & Gandev, S. (2014). Harmful Effect of Cherry Leaf Spot (Blumeriellajaapii) on Sour Cherry and Influence on Fruit Yield. Агрознање, 15(4), 393-400.

  61.   Гандев, С. (2015). Подобряване на ореховото производство – размножаване, сортоизучаване и отглеждане. Автореферат за присъждане на научната степен „доктор на науките“. Институт по овощарство – Пловдив.

  62.   Gandev, S., V. Arnaudov and D. Serbezova (2015). Selection and cultivation of local wild walnut type in Bulgaria. Acta Hortic, 1074: 135-139. SCOPUS SJR 2015 0,171 https://www.actahort.org/books/1074/1074_20.htm

  63.   Гандев, С. (2015). Основни критерии при избор на орехови сортове, подходящи за отглеждане в България. Растениевъдни науки, 4: 37-42 https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=569

  64.   Uzunova,G., Perifanova-Nemska, M., Stojanova, M. and Gandev, S. (2015). Chemical composition of walnut oil from fruits on different years old branches. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21 (3) 494-497. SCOPUS SJR 2015 0,229 https://www.agrojournal.org/21/03-04.pdf

  65.   Джувинов, В., С. Гандев (2015). Овощарството в България – историческо развитие, състояние и проблеми. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, т. LIX, кн. 41-48 https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173162295   Web os Science

  66.   Начева, Л., С. Гандев, П. Герчева, В. Иванова (2015). Възможности за присаждане на Ginkgo biloba L. по метода „топъл калус“. Юбилейна научна конференция „70 години Аграрен университет - традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес”, 29-31 октомври 2015 г., Пловдив, Научни трудове, т. LIX, кн. 4: 137-142. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173162278   Web os Science

  67.   Gandev, S.I. (2016). Application of hot callus and epicotyl grafting methods in walnut propagation. Acta Hortic. 1139, 475-478 DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.81 http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.81 SCOPUS SJR 2016 0,171

  68.   Dzhuvinov, V., S. Gandev. 2016.  Evaluation of Fruit Bearing Habit of Apple, Sweet Cherry, Walnut and Strawberry Cultivars in Bulgaria-An Overview. Acta Hortic. 1139, 177-182 DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.31 http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.31 SCOPUS SJR 2016 0,171

  69.   Gandev, S.I., Savov, P., Isuf, E. and Bozhkova, V. (2016). Some growth and reproductive traits of six plum cultivars. Acta Hortic. 1139, 213-218 DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1139.37 http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1139.37 SCOPUS SJR 2016 0,171

  70.   Dzhuvinov, V., Gandev, S. and Matova, A. (2016). Apple breeding for tree architecture in Bulgaria: spindle and Solaxe trees. Acta Hortic. 1127, 23-28 DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1127.4 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1127.4 SCOPUS SJR 2016 0,171

  71.   Гандев, С., И. Нанев, Г. Корнов, П. Савов, Е. Исуф, Д. Сербезова (2016). Влияние на три системи за формиране върху вегетативните и репродуктивните прояви на ябълковия сорт Бребърн върху подложка М9. Bulgarian Journal of Agriculture Science, 22 (No 4) 2016, 600-603. SCOPUS SJR 2015 0,229  https://www.researchgate.net/profile/Denitsa_Serbezova/publication/308091702_The_effect_of_three_training_systems_on_the_vegetative_and_reproductive_habits_of_the_apple_cultivar_'Braeburn'_grafted_on_M9_rootstock/links/5912d5390f7e9b70f497db80/The-effect-of-three-training-systems-on-the-vegetative-and-reproductive-habits-of-the-apple-cultivar-Braeburn-grafted-on-M9-rootstock.pdf

  72.   Гандев, С., И. Нанев, И. Станева, П. Савов, Е. Исуф, Д. Сербезова (2016). Вегетативни и репродуктивни прояви на ябълковия сорт Грени Смит върху подложка М9, формиран по системите Стройно вретено, Солен и Вертикална ос. Екология и бъдеще, XV, No. 1–2, 62-65 https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173278637

  73.   Гандев, С., В.Манолова. 2016. Растеж, плододаване и икономическа ефективност на системите за формиране стройно вретено, солен и вертикална ос, приложени при ябълковите сортове Бребърн и Грени смит върху подложка М9. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 19, 1:158-173. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20163276564  Web of Science

  74.   Kutinkova, H., S. Gandev, V. Dzhuvinov, B. Lingren (2016). Control of oriental fruit moth Cydia molesta and peach twig borer Anarsia lineatella by using pheromone dispensers in Bulgaria. Journal of Biopesticides 9(2): 220-227. GIF 2015 0,784  SCOPUS SJR 2015 0,229 https://www.researchgate.net/profile/Hristina_Kutinkova/publication/321669112_Control_of_oriental_fruit_moth_Cydia_molesta_and_peach_twig_borer_Anarsia_lineatella_by_using_pheromone_dispensers_in_Bulgaria/links/5a56605eaca272bb6963eb0c/Control-of-oriental-fruit-moth-Cydia-molesta-and-peach-twig-borer-Anarsia-lineatella-by-using-pheromone-dispensers-in-Bulgaria.pdf

  75.   Gandev, S., 2016. Walnut propagation – an overview. Rastenievadni nauki (Bulgarian Journal of Crop Science), 53(4), pp. 3-10. Web of Science  https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=285

  76.   Гандев, С., Е. Исуф, Н. Цайкин (2017). Разпределение на плодовете в короната на ореховите дървета в зависимост от светлинните условия". Растениевъдни науки, 53(4), pp. 11–14. Web of Science https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=286

  77.   Николова, В., Д. Диманов, С. Гандев (2017). Проучване възможността за индуциране на калусна тъкан при обикновен орех (J. regia, L.). Растениевъдни науки, 53(4), pp. 15–19. Web of Science https://cropscience-bg.org/page/en/details.php?article_id=287

  78.   Gandev, S.I. (2017). Behavior of some local and foreign walnut cultivars under the climatic conditions of South Bulgaria. Fruits 72(1), 31-35. DOI: 10.17660/th2017/72.1.3 (IF 2015-2016 1.013) https://www.pubhort.org/fruits/72/1/3/index.htm

  79.   Kutinkova, H., S. Gandev, N. Palagacheva, V. Dzhuvinov, B. Lingren. 2017. Ecological approach for control of Cydia molesta Busck and Anarsia lineatella Zell. using pheromone dispensers. 52nd Croatian and 12th International Symposium on AgricultureǀFebruary 12-17, 2017 ǀ Dubrovnik, Croatia. 71-76  ISSN 2459-5543   https://bib.irb.hr/datoteka/967250.Cacic_et_al_2017.pdf#page=71

  80.   Gandev, S., (2017). Walnut propagation using a hot water installation and growing the obtained plants in containers. Bulg. J. Agric. Sci., 23 (1): 83–85 (RG Journal Impact: 0.36) SJR 2015  - 0.229  Web of Science  https://www.agrojournal.org/23/01-11.pdf

  81.   Kutinkova H., Dzhuvinov, V. Gandev, S. Tityanov, M. 2017. Sustainable control of some important fruit moths in Bulgaria. “XXII Savetovanje o biotehnologiji” Zbornik radova, 1, 419-424  http://arhiva.nara.ac.rs/handle/123456789/2163

  82.   Kutinkova, H. Tityanov, M. Gandev, S., Dzhuvinov V. 2017. Control of oriental fruit moth Cydia molesta Busck by mating disruption in peach orchards of Bulgaria“ XXII Savetovanje o biotehnologiji” Zbornik radova, 1, 333-338  http://arhiva.nara.ac.rs/handle/123456789/2150

  83.   Корнов, Г., Станева, И., Куманов, К., Гандев, С. 2017. Влияние на сорта и формировката върху съдържанието на минерални хранителни елементи в листата при интензивно отглеждане на ябълката. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (4), 280-289 Web of Science  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183016984

  84.   Акова, В., В. Николова, С. Гандев. 2018. Първи резултати за влиянието на азотното торене върху вегетативните прояви на черешовата подложка MAXMA14, отглеждана в контейнери. Екология и здраве 2018, 40-42.  ISSN 2367- 9530 https://hst.bg/bulgarian/ECOLOGY%20AND%20HEALTH,%202018%20(1).pdf

  85.   Божкова, В., Гандев.С. и А.Живондов. 2018. Подходящи сортове за биологично производство от някои овощни видове. Земеделие плюс, 281, 2-4

  86.   Gandev, S. and D. Serbezova, 2019, Performance of the Apple Cultivars ‘Braebutn’ and ‘Granny Smith’on M9 Rootstock, Trained to the Systems Slender Spindle, Solen and Vertical Axis, ATINER’s Conference Paper Proceedings Series AGR2017-0128 Athens, 18 January 2019 ISSN: 2529-167X, https://www.atiner.gr/presentations/AGR2017-0128.pdf

  87.   Bujdosó G., S. Gandev, F. Izsépi, K. Szügyi-Bartha, V. Varjas, G. Végvári (2019). Detection and quantification of phenolic compounds of kernel of selected Hungarian and Bulgarian Persian walnut cultivars. European Journal of Horticultural Science 84(2):85-90   DOI: 10.17660/eJHS.2019/84.2.4   https://www.pubhort.org/ejhs/84/2/4/84_2_4.pdf   SJR 2018  - 0.349  Web of Science

  88.   Aleksandrova D., Zsivanovits G., Rankova Z., Malchev S., Gandev S..2019. Effect of chitosan edible coating on sweet cherry post-harvest storage pathogens. 3rd Biosystem and Food Engineering conference, BiosysFoodEng 2019, Proceedings, ISBN 978-963-269-878-6 http://www.biosysfoodeng.hu/USB/

  89.   Gandev, S., Nikolova, V., Dimanov, D., Ivanov, P. and Dimitrov, A. 2019. Propagation of a local walnut cultivar 'Izvor 10' by in vitro techniques and hot callus method. Acta Hortic. 1259, 115-120    SJR 0.185 DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1259.19 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1259.19

  90.   Gandev, S.I. 2019. Agrobiological evaluation of the local walnut cultivars 'Izvor 10' and 'Sheynovo' in the climatic conditions of Southern Bulgaria. Acta Hortic. 1259, 67-70   SJR 0.185 DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1259.12 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1259.12

  91.   Serbezova, D., Gandev, S. and Krishkova, I. 2019. Old local Bulgarian pear cultivars. Acta Hortic. 1259, 77-80   SJR 0.185 DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1259.14 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1259.14

  92.   Akova, V., I. Staneva, V. Nikolova, S. Gandev, 2019. Fertilization impact on the growth and nutritional status of cherry planting material from bigarreau burlat cultivar on maxma14 rootstock, grown in containers - first results. Scientific Papers. Series B. Horticulture.Vol.LXIII, No.1,137-142, 2019. Web of science  http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2019/issue_1/Art20.pdf

  93.   Акова, В., В. Николова, С. Гандев, 2019. Азотното торене за вегетативните прояви на черешовата подложка MaxMa14, отглеждана в контейнери. Земеделие плюс, 266, 19-20.

  94.   V. Dzhuvinov, I. Staneva, S. Gandev, H. Kutinkova, D. Stefanova, G. Kornov, M. Stoeva. 2020.

  94. Fertilization of apple trees with organic fertilizers “Keratin” and “Lumbreco” in Bulgaria - preliminary results, Short Contributions, 81-85, https://www.ecofruit.net/wp-content/uploads/2020/04/12_Dzhuvinov_81-85.pdf

  95.   Akova, V.; Dimitrova, N.; Nacheva, L.;  Staneva, I.; Vasilev, À.; Gandev, S. 2020. Impact of nitrogen fertilization on growth and photosynthetic activity of walnut planting material (Juglans regia L.), cultivated in containers. Scientific Papers - Series B, Horticulture 2020 Vol.64 No.1 pp. 15-20 ref. 21 Web of science ISSN: 2285-5653 http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_1/vol2020_1.pdf

  96.   Vanya AKOVA, Irina STANEVA, Stefan GANDEV. 2020. Fertilization Impact On The Growth And Nutritional Status Of Peach Planting Material From Redhaven Cultivar On GF677 Rootstock, Grown In Containers. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 2, 2020 13-17 Web of science http://horticulturejournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_2/Art1.pdf  

  96.
Монографии
Джувинов, В., С. Гандев, К. Куманов, В. Арнаудов (2010). Орех. Биофрут БГ ЕООД. 

   
 Джувинов, В., С. Гандев, К. Куманов, В. Арнаудов (2013).
Орех. Второ преработено издание. Биофрут БГ ЕООД.
 Домозетов, Д., С.Гандев, Д. Сербезова. 2014.
Формиране и резитба на овощни дървета
 и храсти. Биофрут БГ - ЕООД.
   

Книги
   
 Avanzato, D., S. Gandev et al. (2013). Following Walnut Footprints.
  A publication of the International Society for Horticultural Science, Monograph. 


Технологии и сортове
- Орехов сорт ‘Васден’.

 
  Гандев, С., В. Арнаудов, В. Манолова, К. Куманов, Г. Корнов (2013).
 Технология за отглеждане на орех (Juglans regia L.). Институт по овощарство-Пловдив.

Получени награди