научноизследователски проекти - Аргир Тодоров Живондов

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА

1. Проект: „Усъвършенстване на сортовата структура при праскова, череша, слива чрез ранни и късни сортове, устойчиви на болести”
срок: 1999-2002

2. Проект: „Усъвършенстване на сортовата структура при череша, праскова и нектарина, чрез ранни и късни сортове, устойчиви на биотични и абиотични фактори”
срок: 1999-2003

3. Проект:”Подобряване на сортовата структура при сливата и джанката чрез изучаване на генетичните ресурси, интродукция и селекция на сортове, устойчиви на шарка и други биотични и абиотични фактори” 
срок: 2002-2006 г.

4. Проект: „Усъвършенстване на сортовата структура чрез създаване и изучаване на генетични ресурси при праскова, нектарина и череша”- Ръководител
срок: 2004-2007

5. Проект: „Издирване, проучване, съхранение и управление на генетични ресурси от диви видове и местни сортове и форми”
срок: 2004-2007

6. Оценка на нови генетични ресурси при слива, джанка и кайсия, и селекция на сливови сортове с пазарно ориентирани качества – устойчиви на шарка и други биотични и абиотични фактори- участник
срок: 2007-2010 г.

7. Проект Р68 „Създаване и изучаване на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. Създаване на нови сортове.”
Ръководител: доц.д-р А. Живондов
срок: 2008-2010 г.
8. Проект: “Изучаване на генетични ресурси и обновяване сортимента на страната с нови сортове семкови, костилкови и дребноплодни овощни видове”
Ръководител: ст.н.с.д-р И. Минев
срок: 2007-2010г.
9. Проект: “Селекция на нови сортове от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управляване на генетични ресурси ”
Ръководител: доц.д-р А.Живондов
срок: 2011-2013г.

10. Проект: “Създаване и проучване на хибриден материал за стабилна и продължителна устойчивост към основните болести и неприятели при ябълката и крушата ”
Ръководител: доц.д-р А.Живондов
срок: 2011-2013г.

11. Проект: “Съвременни подходи на химичния контрол на заплевеляване в овощните разсадници ”
Ръководител: доц.д-р З.Ранкова
срок: 2011-2013г.

12. Проект: “Оценка на ефектите от прилагането на националната и Общата селскостопанска политика върху овощарството и доходите на заетите в сектора ”
Ръководител: доц.д-р В.Манолова
срок: 2011-2013г.


ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МОН

13. Договор № СС 16-07/2006 “Биотехнологични подходи за съхранение и размножаване на уникални еднодомни (моноични) форми на фисташка (Pistacia terebinthus L.), открити в България, и включването им в селекционни програми”
Ръководител: доц.д-р Аргир Живондов
Срок: 17.11.2006 – 17.11.2009

14. Проект № ИФС-Б-607/07 „Създаване на биолаборатория за инвентаризация, изучаване и приложение на национално значими биоресурси за опазване на екосистеми и повишаване на почвеното плодородие и съвременни подходи при изучаване и опазване на уникално биологично разнообразие от местни и диви форми от родовете: Malus, Pyrus, Prunus и Pistacia в България”
Ръководител: доц.д-р С. Машева (ИЗК-Марица)
Срок: 2007-2009МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

15. Проект FAMAD Българо-германски проект за насърчаване на овощарството и лозарството в България и на земеделието в планински регион Ловеч.
Ръководител: доц.д-р Аргир Живондов
Срок: 2006

16. Договор № 2К-11-05/2006г. - Двустранно сътрудничество с Китай Генетични ресурси от овощни видове род Malus, Pyrus и Prunus, устойчиви на биотични и абиотични фактори
Ръководител: проф.д-р В.Джувинов
Срок: 2007-2008

17. Проект: CA.PI.FLORA Тема: “Фенотипна, биологична и молекулярна характеристика на моноични генотипи от Pistacia terebinthus L. от средиземноморската флора
Ръководител: доц.д-р Аргир Живондов
Срок: 2005-2007

18. Двустранно сътрудничество с Белгия Обучение за екологично производство на плодове в България (ECOTRA-Bulgaria)
Ръководител: проф.д-р В.Джувинов
Срок: 2006-2008


ПРОЕКТИ ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНИ ОТ МЗХ

19. Проект „Проучване възможностите за подобряване на трудовата заетост в Източните Родопи и Североизточна България чрез изграждане на пилотни насаждения от трайни култури(овощни видове и лозя)”
Ръководител: доц.д-р Аргир Живондов
Срок: 2006-2007

20. Проект „Стратегия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството в България за периода 2008-2012 година”
Ръководител: доц.д-р Аргир Живондов
Срок: 2007

21. ПРОЕКТ „Създаване и трансфер на добри производствени земеделски практики, разработване на наръчници и системи за обучение и внедряване”
Ръководител: доц.д-р Котева
Срок: 2007

22. ПРОЕКТ ”Иновационна стратегия за развитие на земеделието в южен централен район на планиране в условията на реално членство на република България в европейския съюз за периода 2007 -2013 г.””
Ръководител: доц.д-р Аргир Живондов
Срок: 2007

23. ПРОЕКТ САПАРД Курсове в сектор С05 «Трайни насаждения – овощни градини, лозя и ягодоплодни»
Ръководител: ССА
Срок: 2007
назад