научноизследователски проекти - Валентина Бончева Божкова

Проекти:

2002-2006 - Подобряване на сливови сортове чрез селекция на нови сортове толерантни на биотични и абиотични фактори.

2004-2007 - Усъвършенстване на сортовата структура чрез създаване и изучаване на генетични ресурси при праскова, нектарина и череша.

2007 -2009 – МОН -Създаване на биолаборатория за инвентаризация, изучаване и приложение на национално значими биоресурси за опазване на екосистемите и повишаване на почвеното плодородие и съвременни подходи при изучаване и опазване на уникално биологично разнообразие от местни и диви форми от родовете: Malus, Pyrus, Prunus и Pistaciа в България

2011-2013- ССА -„Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване съхраняване и управляване на генетични ресурси”

 
Международни проекти:     

2004-2005 - ФАО-Програма “Hortivar”
2005-2007 - Българо-Македонски “ Микроразмножаване на подложки и овощни сортове”
2005-2007 - Българо-Румънски “ Семенно пренасяне на вируса на шарката”
2007-2008 - Българо-Белгийски “Екологично производство на плодове”
2008-2012 - 7РП „ Ограничаване на шарката”