научноизследователски проекти - Лиляна Руменова Начева

 

СПРАВКА

За участието на доц. д-р Лиляна Руменова Начева

в научно изследователски проекти

А. Ръководител на проекти – 3 проекта

I. Международни конкурсни проекти и програми на двустранна и многостранна основа

1.НТС/Китай 01/13 Биотехнологични подходи за размножаване и опазване на застрашените лечебни растения с декоративни качества Camptotheca acuminata Decne (Nyssaceae) и Eucommia ulmoides (Eucommiaceae)“;

Продължителност на проекта: 2016-2018

2. ДНТС/Украйна 01/9 (14.11.2012г.) „Изследвания върху ефикасността на използване на биорегулатори от ново поколение в ин витро растителни клетъчни и тъканни култури и в растениевъдството”

Продължителност на проекта: 2012 ....

3. ДНТС/ Китай 01/4 “Гинко билоба – дар от древността за бъдещето. Биотехнологични и екологични подходи за изучаване и размножаване на Ginkgo biloba L. с цел приложението му в градското озеленяване, рекултивиране на промишлени и неплодородни терени и производство на биоактивни вещества”

Продължителност на проекта – 2011 до 2016 г.

 Б. Член на научния колектив – 25 проекта

I. Международни конкурсни проекти и програми на двустранна и многостранна основа - 4

1. Проект COST 864 “Комбиниране на традиционни и съвременни стратегии за растителна защита при отглеждане на семкови овощни видове”.

Продължителност на проекта: 2006 – 2010

2. Договор № БМ-36/15.04.2005г. - Двустранно сътрудничество с Македония

“Микроразмножаване на подложки от ябълка и костилкови овощни видове и сортове ягоди за производство на сертифициран посадъчен материал”

Ръководител: ст.н.с.д-р Кръстина Иванова

Продължителност на проекта: 2005 - 21.04.2008.

3. Договор № 2K-11-05/2006 Двустранно научно-техническо сътрудничество с Китайска Народна Република

”Генетични ресурси при видове от род Malus и Prunus, устойчиви на биотични и абиотични фактори”

Ръководител: ст.н.с.Iст.д-р В.Джувинов

Продължителност на проекта: 2006 – 2008

4. COSTFA1104 на тема: „Устойчиво производство на висококачествени череши за европейския пазар” („Sustainable production of high-quality cherries for the European market”)

Ръководител: д-р Хосе Гарсия – ИНРА, Франция

Продължителност на проекта: 2012 – 2016

II. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ фонд "Научни Изследвания" към МОН - 5

1. Проект СС-607 към НФНИ при МОН: “Структура и функция на фотосинтетичния апарат при in vitro размножавани овощни растения (ябълкова подложка ММ 106). Възможна ли е фотоавтотрофия?”

Ръководител: ст.н.с.д-р Кр.Иванова

Продължителност на проекта: 1996 - 1999 год.

2. Договор № СС 16-07/2006 - “Биотехнологични подходи за съхранение и размножаване на уникални еднодомни (моноични) форми на фисташка (Pistacia terebinthus L.), открити в България, и включването им в селекционни програми”

Ръководител: ст.н.с.д-р Аргир Живондов

Продължителност на проекта: 2006 – 2009

3. Конкурс: Изграждане и развитие на научна инфраструктура, Приоритетно направление: ОЦЕНКА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ БИОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ

Проект № ИФС-Б-607/07 „Създаване на биолаборатория за инвентаризация, изучаване и приложение на национално значими биоресурси за опазване на екосистеми и повишаване на почвеното плодородие  и съвременни подходи при изучаване и опазване на уникално биологично разнообразие от местни и диви форми от родовете: Malus, Pyrus, Prunus и Pistacia в България”

Ръководител: ст.н.с.д-р С. Машева (ИЗК-Марица)

Продължителност на проекта: 2007-2009

4. Конкурс: Изграждане и развитие на научна инфраструктура

Проект № RNF01/0106: „Изследване на стресови отговори и подбор на толерантни генотипове при основни селскостопански култури”.

Ръководител: Доц. Андон Василев (Аграрен Университет)

Продължителност на проекта: 2007 – 2010

5. Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016“

Проект (H 08/59) Ефекти и механизми на въздействие на електрически разряди в газове и течности върху моделни биологични системи

Срок: 2017 - 2019г.

Ръководител: доц. д-р Евгения Бенова, Софийски Университет

III. Конкурсни и планови проекти финансирани от ССА -16

1. Проект 9 към НЦАН: “Повишаване ефективността на производственото микроразмножаване на овощни растения”

Ръководител: ст.н.с.д-р Кр.Иванова

Продължителност на проекта: 1997 - 2001 год.

2. Проект: “Подходи към интегрирано плодово производство чрез усъвършенстване на системите за растителна защита на овощните видове”

Ръководител: ст.н.Іст.дсн Д.Карагеоргиев

Продължителност на проекта: 2002-2006г.

Задача: „Вирусно елиминиране чрез съчетаване на in vitro техники с методите на термо- химиотерапията за оздравяване на овощни сортове и подложки”.

3. Проект: “Селекция на нови ябълкови сортове с комплексна устойчивост към основни болести и някои неприятели”

Ръководител: ст.н.с.Іст.д-р В.Джувинов

Продължителност на проекта: 2004-2007г.

4. Проект: “Подобряване на ореховото производство в България”

Ръководител: н.с.д-р Ст.Гандев

Продължителност на проекта: 2004-2007

5. Проект Р68 „Създаване и изучаване на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши. създаване на нови сортове”

Ръководител: ст.н.с.д-р А. Живондов

Продължителност на проекта: 2008-2010 г.

6. Проект Р69 ''Проучване на селекционни материали от ябълки и круши за устойчивост към основни болести и някои неприятели

Ръководител: ст.н.с.Іст.д-р В.Джувинов

Продължителност на проекта к: 2008-2010 г.

7. Проект ОЗХТ90 “Съвременни концепции при размножаване и отглеждане на орех”

Ръководител: н.с.д-р Ст.Гандев

Продължителност на проекта:2008-2010

8. Проект: “Оценка на нови генетични ресурси при сливата, джанка и кайсия, и селекция на сливови сортове с пазарно ориентирани качества - устойчиви на шарка и други биотични и абиотични фактори”

Ръководител: ст.н.с.д-р И. Минев

Продължителност на проекта: 2007-2010г.

9. Проект Р95 „Създаване и проучване на хибриден материал за стабилна и продължителна устойчивост към основни болести и неприятели при ябълка и круша”

Ръководител: проф. д-р Аргир Живондов

Продължителност на проекта: 2011 г. – 2013 г.

10. Проект Р 96 „Селекция на нови сортове и подложки от костилкови овощни видове. Обогатяване, изучаване, съхраняване и управление на генетичните ресурси”.

Ръководител: проф.д-р Аргир Живондов

Продължителност на проекта: 2011 г. – 2013 г.

11. Проект Р 118 „Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство”

Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев

Продължителност на проекта: 2012 г. – 2014 г.

12. Проект ПОЗМ 122 „Съвременни подходи на химичния контрол на заплевеляване в овощните разсадници”

                   Ръководител: доц.д-р Заря Ранкова

                   Продължителност на проекта – 2011 - 2013 г.

13. Р 147„Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии“.

            Срок: 2014 – 2017 г.

            Ръководител: проф. д-р Аргир Живондов

14. Р 148„Оценка и управление на нови генетични ресурси от слива и кайсия и селекция насочена към устойчивост на шарка“.

            Срок: 2014 – 2017 г.

            Ръководител: проф. д-р Валентина Божкова

15. ПОЗМ 193 „Съвременни технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал“.

            Срок: 2014 - 2017 г.

            Ръководител: доц. д-р Заря Ранкова

16. ПОЗМ 208 “Биологични подходи при размножаване и отглеждане на орех (J.regia)

Срок: 2015 - 2018 г.

            Ръководител: доц. дн Стефан Гандев