научноизследователски проекти - Снежана Атанасова Милушева

Проекти към НЦАН

1. Приключили проекти:
1.1. Епидемиология, контрол и устойчивост на Prunus sp.към икономически важни вируси.
1.2. Фенологичнообосновани режими на регулиран воден дефицит при микронапояване на ремонтантни сортове малини
2. Настоящи проекти:
2.1. Подобряване на сортовата структура при слива и джанка чрез изучаване на генетичните ресурси, интродукция и селекция на сортове устойчиви на шарка и други биотични и абиотични фактори
2.2. Усъвършенстване на сортовата структура при череша, праскова и нектарина чрез ранни и късни сортове, устойчиви на биотични и абиотични фактори 
2.3. Подходи към интегрирано плодово производство чрез усъвършенстване на системите за интегрирана растителна защита при овощните видове

Международни проекти

1. Приключили проекти:
1.1 Evaluation of Prunus rootstocks for resistance to Plum pox virus /PPV/. Проекта се изпълнява съвместно с University of Guelph - Departament of Plant Agriculture, Horticultural Research Institute of Ontario-Vineland Campus
1.2 FAMAD - Българо-германски проект за насърчаване на овощарството и лозарството в България и на земеделието в планински регион Ловеч
1.3 Програма Еконет

2. Настоящи проекти:
2.1 Билатерален проект с Румъния „Семенно пренасяне на вируса на шарката”
Проекти към МОН
№СС-1501/05 Епидемиология на вируса на шарката (PPV):щамова характеристика, преносимост със семена и прашец и разпространение на вируса сред диви и окрасни  видове.