научноизследователски проекти - Стефан Иванов Гандев

Участие в научноизследователски проекти през периода 1997 - 2012

1. “Системи и резитби за нормиране на плододобива при семковите овощни видове”
Срок: 1997-2001 г.; изпълнител

2. “Селекция и сортоизучаване на ореха”
Срок: 1997-2002 г.; ръководител

3. “Walnut Improvement”, международен проект – FAO (TCP/BUL/0166(3001).
Срок: 2002-2004 г.; изпълнител

4. “Подобряване на ореховото производство в България”
Срок: 2004-2007 г.; ръководител

5. “Проучване на някои агротехнически, физиологични и екологични аспекти при интегрирано производство на плодове от семкови овощни видове”
Срок: 2004-2007 г.; изпълнител

6. “Проучване възможностите за подобряване на трудовата заетост в районите на Източните Родопи и Северозападна България чрез изграждане на пилотни насаждения от трайни култури (овощни и лозя)”
Срок: 2006-2007 г.; изпълнител

7. “Бактериални болести при костилкови и орехоплодни видове”, международен проект – COST 873
Срок: 2006-2010 г.; изпълнител

8. “Екологични подходи при производството на ябълки”
Срок: 2008-2010 г.; изпълнител.

9. “Съвременни концепции при размножаването и отглеждането на ореха”
Срок: 2008-2011 г.; ръководител

10. „Изучаване архитектурата на ябълковото дърво в различни типове насаждения и на елити и кандидат сортове, устойчиви на основни болести”
Срок: 2011-2013 г.; ръководител

11. „Оценка на ефектите от прилагането на националната и общата селскостопанска политика върху овощарството и доходите на заетите в сектора”.
Срок: 2011-2013 г.; изпълнител

12. „Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство”.
Срок: 2011-2013 г.; ръководител