научноизследователски проекти - Христина Якова Кутинкова

назад

“Селекция на нови ябълкови сортове с комплексна устойчивост към основни болести и някои неприятели" ръководител : ст. н. с. I ст. Д-р Василий Джувинов
Задача: Създаване на сортове устойчиви на неприятели - ст.н.с.д-р Христина Кутинкова

“Възможности за практическо използване на синтетични полови феромони при ябълковата стъкленка SYNANTHEDON MYOPAEFORMIS BORKH.и дървестицат ZEUZERA PYRINA L. /LEPIDOPTERA/” проект към МОН – 2003-2007.

“Възможности за внедряване на новата технология EXOSEXÒ– AUTO- CONFUSION TM за борба с ябълковия плодов червей Laspeyresia pomonella в интегрираните системи за растителна защита при ябълката в България и Румъния” Билатерален проект към МОН – 2004-2006.